Beleid inzake de privacy en de bescherming van persoonsgegevens - Cookiebeleid

Laatste update: 12-11-2020


De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons.


Wij wensen u te informeren door dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna genoemd het "beleid") in het kader van het gebruik van onze website www.babolat.com, onderverdeeld in verschillende lokale subdomeinen (hierna genoemd de "website") in overeenstemming met de artikelen 12, 13 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming die later is aangenomen.


Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een natuurlijk persoon die overeenkomstig artikel 4 van het AVG of, in voorkomend geval, het JPPPI of, in voorkomend geval, het Data Protection Act (hierna de "gegevens" genoemd), is geïdentificeerd of identificeerbaar is


1. Gegevensbeheerder

De beheerder voor uw gegevens in de zin van het AVG is:

Société BABOLAT V.S.

Een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 1.275.000 euro

Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon onder nummer 552 131 401 B

Maatschappelijke zetel: 33 Quai Paul Sédallian, 69009 LYON, Frankrijk

E-mail: privacy@babolat.com


2. Contactpersoon voor gegevensbescherming

De contactgegevens van onze contactpersoon voor gegevensbescherming:

Naam: Nicolas Galibert

E-mail: privacy@babolat.com


3. Doelstellingen en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om u te voorzien van onze website en om u de best mogelijke dienstverlening te bieden.

a. Bezoek aan onze website

U mag de website gebruiken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.

Indien u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, verwerken wij geen gegevens, met uitzondering van gegevens die door uw browser worden verzonden om u in staat te stellen de website te raadplegen en informatie die wordt verzonden in het kader van cookies voor de statistische analyse van het gebruik van de website (zie artikel 6 hieronder).

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de technische voorziening van onze website en de opslag ervan op basis van de volgende rechtsgronden:

- Voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen, bij het raadplegen van onze website om u te informeren over onze producten, en/of,

- Met het oog op onze legitieme belangen, zodat we de technische voorziening van de website kunnen garanderen. Het is in ons legitiem belang om u te kunnen voorzien van een aantrekkelijke, technisch functionele en gebruiksvriendelijke website, om alle maatregelen te nemen om onze website te beschermen tegen risico's met betrekking tot cyberbeveiliging, en om te voorkomen dat derden worden blootgesteld aan dergelijke risico's op onze website,

- Uw eerder gegeven toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@babolat.com,

Voor meer informatie, zie artikel 6.

In ieder geval is de bewaartermijn voor de aldus verzamelde informatie dertien maanden vanaf het plaatsen van de betreffende cookie, met uitzondering van functionele / technische cookies die slechts worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de goede werking van de website.


b. Contactformulier

U kunt contact met ons opnemen via de volgende middelen:

- Per e-mail: help@babolat.com, voor de dienst na verkoop

- Per e-mail: privacy@babolat.com voor alle vragen, klachten, rechten op bescherming van persoonsgegevens.

Als u contact met ons opneemt, moet u uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en een kopie van uw identiteitskaart verstrekken (voor alle vragen, klachten, rechten op bescherming van persoonsgegevens) samen met het bericht dat u ons wilt sturen.

De gegevens worden bij ons opgeslagen met het oog op de verwerking van uw aanvraag en/of in geval u vragen heeft.

Uw gegevens worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor een goed beheer van onze commerciële relatie en in ieder geval niet langer dan drie jaar vanaf het laatste verzoek dat door u onbeantwoord is gebleven en bij het ontbreken van een verzoek tot verwijdering en/of bezwaar van u in de tussentijd.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve zoals vermeld in artikel 5.

Wij verwerken uw gegevens met het oog op de beantwoording van uw verzoeken op basis van de volgende rechtsgrond:

- In het kader van ons rechtmatig belang bestaat dit uit het geven van passende antwoorden op verzoeken van klanten.


c. Aankopen op de website

Als u een aankoop (producten en/of diensten) wilt doen op onze website, is het noodzakelijk om bepaalde verplichte informatie te verstrekken, waaronder uw geslacht, naam, bevestiging dat u ouder bent dan 16 jaar, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, favoriete sport, wachtwoord en bepaalde financiële informatie (zoals uw creditcardnummer of PayPal-gegevens) voor de betaling van de bestelde producten en de verwerking van uw bestelling.

De aldus verstrekte informatie wordt opgeslagen op onze servers en/of die van onze hostingprovider. Financiële informatie wordt opgeslagen bij onze betalingsprovider.

Uw gegevens worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor een goed beheer van onze commerciële relatie en in ieder geval niet langer dan drie jaar vanaf het laatste verzoek dat door u onbeantwoord is gebleven en bij gebrek aan een verzoek tot verwijdering en/of bezwaar van u in de tussentijd, met uitzondering van een wettelijke verplichting die een langere termijn oplegt.

Uw creditcardnummer wordt echter bewaard voor een periode van 13 maanden na de datum van debitering of 15 maanden in het geval van kredietkaarten met uitgestelde betaling voor het beheer van klachten. In dit geval worden de gegevens alleen in een tussentijds archief bewaard, als bewijsmateriaal en in geval van betwisting van de transactie.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve zoals vermeld in artikel 5.

Wij verwerken uw gegevens met het oog op de behandeling van uw bestellingen op de volgende rechtsgrond:

- Ter uitvoering van een contract dat u aangaat wanneer u een aankoop doet.


d. Bericht over bestelde producten

Aan het einde van uw aankoop op de website willen wij graag weten of u tevreden bent met de producten die u hebt gekocht.

Met uw voorafgaande toestemming sturen wij u dan binnen een maand na aankoop een e-mail met de uitnodiging om het gekochte product of de gekochte producten te evalueren.

De publicatie van deze mededeling op de website zal gebeuren met uw voorafgaande toestemming en na aanvaarding van de specifieke voorwaarden voor het gebruik van deze dienst die hier toegankelijk zijn.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het beheer van deze kennisgeving en in ieder geval gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor het beoogde doel en/of het door onze dienstverlener aangegeven doel en bij gebrek daaraan, door een e-mail te sturen naar privacy@babolat.com.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve zoals vermeld in artikel 5.

Wij verwerken uw gegevens met het oog op de beantwoording van uw verzoeken op basis van de volgende rechtsgrond:

- Onder de voorwaarde dat u zich te allen tijde kunt terugtrekken door een e-mail te sturen naar privacy@babolat.com


e. Personalisering van een product

Als u een product wilt personaliseren, aangezien deze optie beschikbaar is voor bepaalde producten op onze website, zal het nodig zijn om bepaalde verplichte informatie te verstrekken, in het bijzonder de boodschap die op het product moet worden gepersonaliseerd voor de verwerking van uw bestelling.

De aldus verstrekte informatie wordt opgeslagen op onze servers en/of die van onze hostingprovider.

Uw gegevens worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor een goed beheer van onze commerciële relatie en in ieder geval niet langer dan drie jaar vanaf het laatste verzoek dat door u onbeantwoord is gebleven en bij het ontbreken van een verzoek tot verwijdering en/of bezwaar van u in de tussentijd.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve zoals vermeld in artikel 5.

Wij verwerken uw gegevens met het oog op de behandeling van uw bestellingen op de volgende rechtsgrond:

- Ter uitvoering van een contract dat u aangaat wanneer u een aankoop doet.


f. Abonnement op de nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief in de betreffende rubriek door uw e-mailadres in te vullen.

Om u te abonneren op onze nieuwsbrief, en in landen waar de regelgeving dit vereist, maken wij gebruik van de dubbele opt-in. Nadat u bent ingelogd op onze website, ontvangt u een activeringsmail. U wordt pas geabonneerd op de nieuwsbrief als u de activeringslink heeft bevestigd.

Wij sturen u dan regelmatig onze nieuwsbrief met actuele informatie over onze producten.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de verzending van deze nieuwsbrief en in ieder geval niet langer dan drie jaar vanaf de datum van uw inschrijving of vanaf het laatste verzoek dat in de tussentijd door u onbeantwoord is gebleven, en bij het ontbreken daarvan kunt u een e-mail sturen naar privacy@babolat.com of klikken op de afmeldlink die verschijnt aan het einde van elke per e-mail ontvangen nieuwsbrief.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve zoals vermeld in artikel 5.

Wij verwerken uw gegevens met het oog op de beantwoording van uw verzoeken op basis van de volgende rechtsgrond:

- U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@babolat.com of door te klikken op de afmeldlink die aan het einde van elke nieuwsbrief verschijnt.


4. Verwijdering

Uw gegevens worden verwijderd/anoniem gemaakt zodra het doel van de verwerking ervan is opgehouden of niet meer bestaat, dat wil zeggen na afloop van elk van de bovengenoemde bewaartermijnen of wanneer u om de verwijdering ervan verzoekt.

Uw gegevens worden ook verwijderd na het verstrijken van de bovengenoemde bewaartermijnen, tenzij het noodzakelijk of legitiem is om de gegevens te bewaren voor de ondertekening of uitvoering van een contract, de naleving van de toepasselijke wetgeving of tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het bewaren van de gegevens.

Specificiteit in Spanje:

De verwijdering wordt in twee fasen uitgevoerd: eerst blokkeren wij uw gegevens voor een periode van maximaal drie jaar. Zodra de blokkeringsperiode is verstreken, zullen wij uw gegevens volledig vernietigen.

Tijdens de blokkering worden uw gegevens onderworpen aan specifieke technische en organisatorische maatregelen om de verwerking ervan te voorkomen (met inbegrip van de visualisatie ervan), behalve om de gegevens ter beschikking te stellen van de rechters en rechtbanken, het openbaar ministerie of de bevoegde overheidsinstanties (in het bijzonder de gegevensbeschermingsautoriteiten) met het oog op het afdwingen van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de verwerking en alleen voor de duur van de blokkeringsperiode.


5. Categorieën van ontvangers

In eerste instantie zijn alleen onze werknemers nodig om uw gegevens te verwerken. Zij zijn gebonden aan de geheimhouding van gegevens en worden regelmatig getraind in gegevensbescherming en -beveiliging.

Desalniettemin kunnen wij deze bekendmaken aan andere ontvangers die ons diensten leveren in verband met onze website, voor zover dit is toegestaan of vereist door de wet. In dit geval beperken wij de overdracht van uw gegevens tot het strikt noodzakelijke. Enerzijds ontvangen onze dienstverleners uw gegevens als onderaannemers, waarbij zij zich strikt houden aan onze instructies met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Aan de andere kant verwerken de ontvangers uw gegevens zelfstandig, zoals ze door ons aan hen worden doorgegeven.

Hieronder vindt u de lijst met categorieën van ontvangers die uw gegevens mogen ontvangen:

- Aankoop: wij kunnen informatie communiceren met dienstverleners die ons diensten leveren die verband houden met de verkoop op onze website, zoals een ondersteuning voor de dienst na verkoop of personalisering van een product.

- Levering: wij kunnen bepaalde informatie die u op de website verstrekt aan een externe logistieke coördinator doorgeven om uw bestelling te verwerken en te leveren.

- Betaling: in het kader van de bestrijding van fraude met online betalingen, is het mogelijk dat wij uw financiële gegevens moeten doorgeven aan een externe dienstverlener die is uitgerust met een instrument voor het opsporen van online fraude om een betaling te kunnen authenticeren.

- Communicatie: wij kunnen de informatie die u op onze website verstrekt ook doorgeven aan derden die diensten op of aan de website leveren, met inbegrip van maar niet beperkt tot profileringsdiensten/commerciële communicatie die verkeer naar de website genereren.

- Legaal: Wij kunnen de informatie die u ons hebt verstrekt ook openbaar maken als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, een dagvaarding of een andere juridische procedure.


6. Cookies

De toestemming van de gebruiker wordt geformaliseerd wanneer hij de cookie banner op de pagina's van de website accepteert en is geldig voor een maximale periode van 13 maanden vanaf de aanvaarding van de plaatsing van de bijbehorende cookies, met uitzondering van functionele / technische cookies die slechts worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de goede werking van de website.

De gebruiker kan besluiten om bepaalde soorten cookies te blokkeren (zie "Hoe stel ik deze cookies in?").

Als de gebruiker deze keuze maakt, kan BABOLAT echter niet garanderen dat hij optimaal kan surfen en kunnen bepaalde diensten op de website ook worden geblokkeerd.


a. Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat informatie op uw terminal (computer, tablet of gsm) registreert over hun browse-ervaring op een website (datum en tijd van het laden van de pagina's; gebruikte browser en taal; bekeken pagina's, frequentie en duur van de bezoeken aan de website, aantal bezoeken, bronnen van het bezoek, locatie).


b. Waar dienen cookies voor?

Wanneer u verbinding maakt met de website, kunnen BABOLAT of derde bedrijven waarvan BABOLAT gebruik maakt voor diensten (technische of reclamepartners) verschillende cookies op uw terminal installeren (computer, tablet of gsm) om de gebruiker inhoud en diensten te versturen die zijn aangepast aan uw interesses.

Cookies vormen geen risico voor uw terminal, omdat er geen virus of malware door wordt geplaatst.


c. Wat zijn de soorten cookies?

De soorten cookies die door BABOLAT worden gebruikt zijn:

- Cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website:

- Ze zijn essentieel voor het surfen op de website en het gebruik van de gevraagde basisfuncties (taalcookies, identificatiecookies, enz.).

- Als u deze cookies zou blokkeren bij de configuratie van uw browser, zou BABOLAT niet langer in staat zijn om de goede werking van de website te garanderen.

- "Functionele" cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren: ze zijn er bijvoorbeeld om uw keuzes op de website te onthouden.

- Cookies voor "het meten van het aantal bezoekers" maken het mogelijk om statistieken en de volumes op te stellen van de bezoeken en het gebruik van de verschillende elementen waaruit de website bestaat.

- Commerciële cookies helpen om de reclame-inhoud aan te passen aan uw interesses.

- Sociale" cookies zijn plug-ins die u in staat stellen om inhoud met betrekking tot de website te delen op sociale netwerken of om informatie te delen met betrekking tot het browsen of uw interesses met betrekking tot de website op deze sociale netwerken.

Sociale cookies worden gebruikt in het geval van de knop “Delen” op de website en van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Linkedin. Als u een account hebt op deze sociale netwerken en u klikt op een van deze knoppen, zal het betreffende sociale netwerk de link leggen tussen uw profiel en het bezoek aan de website.

BABOLAT nodigt u daarom uit om de beleidslijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen dat door deze sociale netwerken is opgesteld om te weten te komen voor welke doeleinden de gegevens van de gebruiker worden gebruikt en welke rechten u hebt met betrekking tot deze verwerking.


Namen van de cookies die op de website worden gebruikt:
De door BABOLAT gebruikte cookies verzamelen geen gegevens.


d. Hoe stel ik deze cookies in?

U hebt de mogelijkheid om het gebruik van cookies te blokkeren of om een melding te ontvangen voor de installatie van een nieuwe cookie door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen.

Als u Google Chrome gebruikt, moet u de instructies volgen op deze link of als volgt:

- Selecteer het menu Instellingen en vervolgens Geavanceerde Instellingen

- Klik in de sectie "Privacy en beveiliging" op Site-instellingen

- Zoek het menu Cookie en selecteer de juiste opties.

Als u Mozilla Firefox gebruikt, moet u de instructies volgen op deze link of als volgt:

- Selecteer het menu Extra en vervolgens Opties

- Klik op het pictogram Privacy

- Zoek het Cookie-menu en selecteer de juiste opties

Als u Internet Explorer gebruikt, moet u de instructies volgen op deze link of als volgt:

- Selecteer het menu Extra en vervolgens Internet-opties

- Klik op het tabblad Privacyb

- Selecteer het gewenste niveau met de cursor

Als u Safari gebruikt, moet u de instructies volgen op deze link of als volgt:

- Kies menu Instellingen > Safari,

-Activeer de optie Blokkeer alle cookies of inhoudsblokker

Als u Opera gebruikt, moet u de instructies volgen op deze link of als volgt:

- Kies het menu Bestand > Voorkeuren

- Privacy.

U kunt de instellingen van uw cookies ook aanpassen via de link op de cookie banner die op de website verschijnt of via de volgende link/Onetrust-link invoegen.

De wettelijke basis voor het verwerken van cookies (met uitzondering van technische cookies) is uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@babolat.com.

Zonder het gebruik van cookies kunnen bepaalde functies van onze website niet worden aangeboden. Hiervoor is het ook nodig dat de browser na een paginawissel opnieuw wordt geïdentificeerd.


7. Links

Sommige delen van onze website kunnen links bevatten naar websites van derden. In ieder geval zijn deze websites onderworpen aan hun eigen beginselen inzake gegevensbescherming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of de verwerking van de gegevens. Als u informatie verstrekt aan of via dergelijke websites van derden, dient u het privacybeleid van dergelijke websites door te nemen voordat u hen informatie toestuurt die mogelijk met u in verband wordt gebracht.


8. Gegevensoverdracht

De verzamelde gegevens kunnen binnen de Europese Unie worden verwerkt, maar ook buiten de Europese Unie (met inbegrip van met name Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten).

In dit laatste geval zal BABOLAT bij zijn onderaannemers en partners alle nodige stappen en voorzorgsmaatregelen nemen om de maatregelen te controleren die zijn genomen om een adequaat niveau van bescherming van uw gegevens te garanderen in overeenstemming met de Europese regelgeving (ondertekening van de "modelcontractbepalingen" van de Europese Commissie of conformiteit met bindende interne regels die door de nationale autoriteiten zijn goedgekeurd, bindende bedrijfsregels...).


9. Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de door u verstrekte gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Alle financiële informatie die u op onze website verstrekt, wordt opgeslagen op de beveiligde website van de door ons gekozen financiële instelling. Transacties die op onze website worden afgesloten, worden beschermd door de naleving van de PCI DSS-veiligheidsnorm.

Wees u er echter van bewust dat geen enkele gegevensoverdracht via het internet 100% veilig is en dat alle informatie die online wordt gecommuniceerd mogelijk onderschept en gebruikt kan worden door andere personen dan de beoogde ontvanger.


10. Rechten van de betrokken personen

U hebt de volgende rechten:

Recht op toegang: U bent te allen tijde gerechtigd om bevestiging te vragen dat Gegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt; in geval van verwerking bent u bovendien gerechtigd om informatie te ontvangen over genoemde gegevens en bepaalde andere informatie (met inbegrip van de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens, de categorieën van ontvangers, de beoogde bewaartermijn, de oorsprong van de gegevens, het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en, in geval van overdracht van gegevens naar een derde land, de juiste garanties), alsmede een kopie van uw gegevens.

Recht op correctie: U hebt het recht om de rectificatie van onjuiste of foutieve gegevens te vragen.

Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten"): U bent onder bepaalde voorwaarden gerechtigd om ons te vragen uw gegevens zo snel mogelijk te verwijderen. Het recht op verwijdering is niet van toepassing in het bijzonder in het geval dat de verwerking van de gegevens nodig is voor (i) de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) de uitvoering van een wettelijke verplichting waaraan wij gebonden zijn (bijv. wettelijke bewaarplicht) of (iii) het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Recht op beperking: U hebt het recht, onder bepaalde voorwaarden (met name artikel 18 van het AVG), ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken.

Recht op portabiliteit U hebt het recht om in een gestructureerd, actueel en mechanisch leesbaar formaat de u betreffende persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons ter beschikking hebt gesteld.

Recht op bezwaar: Onder bepaalde voorwaarden (met name artikel 21 van het AVG) en op basis van uw persoonlijke situatie kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dit geval zullen wij de verwerking van uw gegevens stopzetten, tenzij de verwerking moet worden voortgezet om juridische redenen of voor de uitoefening of verdediging van onze rechten in het kader van mogelijke juridische/gerechtelijke vorderingen.

Recht op intrekken van toestemming: U hebt het recht om uw toestemming voor gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van die toestemming uitgevoerde verwerking onverlet, totdat deze wordt herroepen.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@babolat.com.

Indien u een of meer van uw rechten heeft doen gelden, zijn wij verplicht om, indien van toepassing, alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt te informeren, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vereist. U hebt het recht om informatie over deze ontvangers te verkrijgen.

11. Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder afbreuk te doen aan enig andere administratieve of rechtsmiddelen, hebt u het recht een beroep te doen op :

- In Frankrijk: Commission Nationale Informatique et Libertés,

- In Japan: JPPPI Personal Information Protection Commission (PPC),

- In België: Autorité de Protection des Données,

- In Italië: Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit Garante per la protezione dei dati personali ,

- In Duitsland: Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

- In Portugal: Comissão Nacional de Protecção de Dados ,

- In Spanje: Agencia Española de Protección de Datos ,

- In Oostenrijk: Datenschutzkommisson

- In Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens ,

- In het Verenigd Koninkrijk: Information Commissioner’s Office.


De CNIL stelt de indiener van de klacht op de hoogte van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 78 van het AVG in rechte op te treden.

Wij raden u echter aan uw klachten altijd vooraf aan onze functionaris voor gegevensbescherming te richten, die u binnen twee maanden zal antwoorden.


12. Wijzigingen en updates van het beleid

Door de website te gebruiken, erkent u dat u dit beleid hebt gelezen . Dit beleid weerspiegelt de professionele praktijken die van kracht zijn binnen BABOLAT en kan te allen tijde worden gewijzigd en bijgewerkt.