ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE WWW.BABOLAT.COM


Laatste update: 25-04-2024


Preambule

De website www.babolat.com (hierna de "website" genoemd) wordt gepubliceerd door het bedrijf BABOLAT VS, SAS, tel. +33 (0)4 78 69 78 69, fax + 33 (0)4 78 69 78 79 geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Lyon onder nr. 552 131 401 B met een maatschappelijk kapitaal van 1.275.000 euro, BTW-nummer : FR02552131401, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 33 Quai Paul Sédallian, 69009 LYON, Frankrijk (hierna "BABOLAT" genoemd). BABOLAT is de verkoper en borgsteller voor de producten die via de website worden verkocht.

Elk natuurlijk persoon die meerderjarig is en handelt voor doeleinden die niet binnen het bereik van zijn of haar handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen, wordt beschouwd als een gebruiker (hierna te noemen de "gebruiker(s)"). BABOLAT is niet aansprakelijk voor de toegang van een minderjarige tot de website.

BABOLAT ontwerpt, produceert en verkoopt tennis, badminton en padelproducten en bijbehorende diensten voor mannen, vrouwen en kinderen (hierna de "Producten" genoemd), met name op de Site.
De Gebruiker kan contact opnemen met BABOLAT per e-mail: help@babolat.com en voor Franstalige Gebruikers per telefoon op +33 (0)4 78 69 78 69. BABOLAT raadt niet-Franstalige Gebruikers aan per e-mail contact op te nemen met BABOLAT.Artikel 1 - Toepassing/tegenstelbaarheid van de AV

Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) beheersen de gehele relatie tussen BABOLAT en de gebruikers van de website, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

De AV worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door de gebruiker, zodra deze ze uitdrukkelijk heeft aanvaard door, na het lezen ervan, bij het aanmaken van zijn account het vakje "Ik aanvaard de algemene voorwaarden van de website " aan te vinken dat voor dit doel is voorzien.

BABOLAT behoudt zich het recht voor om de AV te allen tijde te wijzigen. In Portugal wordt de gebruiker dan 20 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe AV per e-mail op de hoogte gebracht en zal hij de AV opnieuw moeten aanvaarden. Contracten die vóór deze wijzigingen zijn gesloten, blijven ongewijzigd.

Het gebruik van de website houdt in dat de Gebruiker zich bij de aanvaarding ervan houdt aan de laatste versie van de AV. De toepasselijke AV zijn die welke beschikbaar zijn op de website en die door de gebruiker vanaf de website kunnen worden afgedrukt.

Afhankelijk van het gebied waar de gebruiker zich bevindt, kan het contract worden afgesloten in het:
- Frans
- Italiaans,
- Duits,
- Spaans,
- Nederlands,
- Portugees,
- Oostenrijks
- Japans,
- Engels.Artikel 2 - Beschrijving van de Site, Producten en Diensten

2.1. Beschrijving van de Site

De Site biedt de Gebruiker toegang tot presentaties van producten van het merk BABOLAT, de mogelijkheid om BABOLAT-producten te kopen, zich in te schrijven voor de BABOLAT CUP en informatie te verkrijgen over de volgende activiteiten: tennis, badminton, padel.
De gebruiker erkent dat alle secties kunnen worden gewijzigd naarmate de website zich ontwikkelt.2.2. Beschrijving van de producten

BABOLAT toont de producten op zijn website.

De website vermeldt alle essentiële kenmerken van de producten die aan de gebruiker worden gecommuniceerd voordat deze zijn aankoop doet.

Voor alle details over de kenmerken van de producten verwijzen wij u naar de pagina's met de producten op de website.

BABOLAT behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan de producten aan te brengen die zij nuttig acht met betrekking tot de producten die op de website te koop worden aangeboden, en dit vóór elke bestelling.2.3 Bespanservice voor Babolat Producten

In een veelzijdige aanpak stelt BABOLAT de Gebruiker in staat om een bespanservice voor BABOLAT Producten te kopen volgens de specificaties die op het moment van aankoop op de Site zijn vermeld.


a) Werking van de service

Om van deze service gebruik te kunnen maken, moet de Gebruiker de volgende Producten tegelijk bestellen:
- één van de rackets die in aanmerking komen voor de bespanservice (op het productblad te herkennen aan de knop "bespan mijn racket"),
- Snaren,
- en een bespanservice.

De Gebruiker selecteert zijn persoonlijke keuzes op de Site op het moment van aankoop.

De Gebruiker kan dan zijn leveringsmethode selecteren:
- Het racket wordt afgeleverd bij een BABOLAT partnerwinkel (optie uitsluitend beschikbaar in Frankrijk) en wordt bespannen door een deskundige bespanner uit de winkel;

- Levering aan huis, het racket wordt bespannen door een BABOLAT bespanner en vervolgens naar het thuisadres van de Gebruiker gestuurd.

Zodra het racket bespannen is, ontvangt de Gebruiker een e-mail waarin hij wordt uitgenodigd om naar de partnerwinkel te gaan om zijn bestelling op te halen of waarin staat dat zijn bespannen racket naar het adres wordt gestuurd dat hij bij zijn bestelling heeft opgegeven.

Als de bestelling van de Gebruiker andere Producten omvat dan de Producten die direct verband houden met de bespanservice, dan wordt de gehele bestelling, nadat het bespannen is uitgevoerd, afgeleverd in de geselecteerde partnerwinkel of bij de Gebruiker thuis, afhankelijk van de gekozen optie.


b) Uw bestelling afhalen in een partnerwinkel

De Gebruiker beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving van de levering per e-mail van het (de) Product(en) aan de partnerwinkel om zijn bestelling af te halen. Als de Gebruiker het (de) Product(en) niet binnen de gestelde termijn afhaalt, wordt de verkoop van alle Producten in de bestelling als geannuleerd beschouwd en terugbetaald, met uitzondering van de bespanservice.2.4. 'PLAYTEST'-dienst

BABOLAT biedt gebruikers de mogelijkheid om een selectie van producten te testen (TESTrackets voor tennis en padel) om hen te helpen bij hun aankoopbeslissing. De Gebruiker verplicht zich om het TESTracket aan het einde van de testperiode naar BABOLAT terug te sturen, zelfs als hij tevreden is over de test en het racket op een later tijdstip wil kopen.
De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de TESTrackets beschikbaar worden gesteld zoals ze zijn en eerder beschikbaar kunnen zijn gesteld aan andere Gebruikers voordat ze door BABOLAT werden opgeknapt.
Deze service is uitsluitend beschikbaar in Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, België, Oostenrijk en Nederland. BABOLAT behoudt zich het recht voor om deze service op elk moment uit te breiden, op te schorten of te beëindigen.


a) Bestelproces voor TESTrackets

De Gebruiker moet het product of de producten die hij wenst te testen selecteren uit de producten die beschikbaar zijn in de sectie 'PLAYTEST-RACKETS' op de Website.
De Gebruiker selecteert zijn TESTracket en kiest eventuele opties (grootte, grootte handgreep, snaartype, spanning, enz.) voordat hij of zij het aan het winkelmandje toevoegt.
Als de Gebruiker een TESTracket heeft gekozen, moet hij uit een selectie de bespanning (12 meter) kiezen, zodra het racket en de bespanning gekozen zijn en de Gebruiker deze aan zijn mandje toevoegt, zal een extra service die overeenkomt met het bespannen van het TESTracket automatisch aan het mandje worden toegevoegd en gefactureerd worden bovenop de gekozen bespanning.
Voor elke bestelling van een TESTpadelracket betaalt de Gebruiker enkel de leveringskosten en voor een bestelling van een TESTtennisracket betaalt de Gebruiker de leveringskosten, de bespanservice (€ 15) en de waarde van de gekozen snaar (prijs varieert naargelang het model).
De Gebruiker mag niet meer dan drie (3) TESTrackets per bestelling selecteren. Een bestelling voor TESTrackets kan niet gecombineerd worden met een bestelling voor 'klassieke' producten.
De Gebruiker moet zijn winkelmandje raadplegen om de inhoud van zijn bestelling en de totale prijs te controleren voordat hij de bestelling valideert. De Gebruiker vinkt het vakje aan om te bevestigen dat hij deze AV aanvaardt en bevestigt vervolgens zijn bestelling alvorens over te gaan tot de betalings- en leveringsfase (onder de voorwaarden vermeld in artikelen 6 tot 9 van de AV).
Voor TESTrackets geldt dat zodra de bestelling betaald en gevalideerd is, het racket door onze experts bespannen zal worden volgens de door de Gebruiker gekozen eigenschappen voordat het verzonden wordt. Voor op bestelling gemaakte producten kunnen onze standaardlevertijden (aangegeven in artikel 9 van de AV) met 3 tot 5 werkdagen verlengd worden.


b) Testfase DEMOrackets door de gebruiker

De Gebruiker heeft een periode van vijftien (15) werkdagen vanaf de aankoopdatum om de TESTrackets te testen (hierna de 'Testperiode'). De Gebruiker verplicht zich om het racket onder normale speelomstandigheden te testen.
BABOLAT behoudt het exclusieve eigendom van het DEMOracket. De Gebruiker mag het product niet als zijn eigendom opeisen en/of zich ervan ontdoen alsof hij de eigenaar ervan is.
De Gebruiker neemt een persoonlijk abonnement op de PLAYTEST-dienst en verbindt zich ertoe het TESTracket niet uit te lenen, over te dragen of onder te verhuren aan derden. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het TESTracket vanaf het moment dat hij het ontvangt totdat het teruggestuurd wordt naar BABOLAT, en verbindt zich ertoe het racket niet verder te beschadigen dan normale slijtage veroorzaakt door normale speelomstandigheden.
Aan het einde van de 10e dag van de Testperiode stuurt BABOLAT een herinneringsmail naar de Gebruiker om hem te informeren dat deze periode over 5 dagen afloopt en dat hij de teruggave van het TESTracket moet voorbereiden.
De Gebruiker verbindt zich ertoe het DEMOracket uiterlijk op de 15e dag na aankoop aan BABOLAT te retourneren.
Om een TESTracket terug te sturen, moet de Gebruiker naar de Site gaan onder de rubriek 'mijn account', in het gedeelte 'mijn bestellingen' en de onderstaande stappen volgen:
• Klik op de link 'Een product retourneren', zichtbaar in de bestelling die geretourneerd moet worden;
• Selecteer alle TESTproducten en geef de reden voor de retour aan 'Ik stuur mijn TESTracket terug';
• Klik op 'Retour bevestigen';
• De Gebruiker ontvangt dan per e-mail een link waarmee hij zijn voorgefrankeerde retouretiket kan downloaden, dat hij op het pakket met het (de) terug te sturen Product(en) moet plakken;
• De Gebruiker kan dan het pakket met het (de) terug te sturen Product(en) afgeven bij een UPS-afgiftepunt naar keuze,
De Gebruiker verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen om het racket goed en veilig in te pakken. Wij raden aan om de originele leveringsdoos opnieuw te gebruiken als deze nog in goede staat is.


c) Resultaat van de test

Zodra het TESTracket door BABOLAT ontvangen en gecontroleerd is en op voorwaarde dat het racket in goede staat is, zal BABOLAT de gebruiker per e-mail een bevestiging sturen van de terugzending van het product.
Als het TESTracket, na inspectie door BABOLAT, schade vertoont die niet te wijten is aan normale slijtage (verslechtering, vandalisme, enz.) onder redelijke speelomstandigheden, behoudt BABOLAT zich het recht voor om de Gebruiker te factureren voor alle kosten die gemaakt zijn om het beschadigde racket te herstellen of te repareren. Als het TESTracket niet gerepareerd kan worden, zal de gebruiker BABOLAT een bedrag verschuldigd zijn dat overeenkomt met de verkoopprijs van het nieuwe model in het bereik van het geteste racket. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van BABOLAT om de aard van de vereiste reparaties of de mogelijkheid om het racket te repareren vast te stellen.
Als het TESTracket niet binnen een periode van maximaal dertig (30) dagen na de besteldatum door BABOLAT is ontvangen, zal BABOLAT, na een eerste herinnering per e-mail aan de Gebruiker te hebben gestuurd waarop niet is gereageerd, onmiddellijk betaling door de Gebruiker eisen van een bedrag dat overeenkomt met de VP-waarde (verkoopprijs) inclusief belasting van het nieuwe model in het assortiment van het racket in kwestie. Als de Gebruiker het bewijs van de terugzending van het racket niet binnen vijf (5) dagen na verzending van de e-mail door BABOLAT opstuurt, wordt dit bedrag bij wijze van boete met 10% verhoogd. BABOLAT behoudt zich het recht voor om dit bedrag met alle haar ter beschikking staande middelen terug te vorderen (ingebrekestelling, gerechtelijke invorderingsprocedure, betalingsopdracht, etc.).
Bovendien behoudt BABOLAT zich het recht voor om in geval van misbruik door de gebruiker van deze service, misbruik, niet-teruggave of beschadiging van het ter beschikking gestelde DEMOracket (i) de gebruiker de toekomstige toegang tot de PLAYTEST-dienst te ontzeggen, (ii) van de gebruiker een vergoeding voor zijn verlies te eisen.
Als de Gebruiker tevreden is met de test en het betreffende racket wil kopen, moet hij een nieuwe bestelling plaatsen op de site of bij een van de BABOLAT-winkels.2.5 Inschrijving voor de BABOLAT CUP

De Site stelt Gebruikers in staat om zich in te schrijven voor het junior tennistoernooi dat door BABOLAT wordt georganiseerd: de BABOLAT CUP.
De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige speler kan voor zijn of haar kind een registratie op de Site kopen.
De verkoop van inschrijvingen voor de BABOLAT CUP is onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van de BABOLAT CUP en aan de sportreglementen van dit toernooi: hier beschikbaar. De aankoop van een inschrijving en deelname aan het Toernooi impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van de BABOLAT CUP.Artikel 3 - Voorwaarden voor toegang tot de website - Aanmaken van een account

Voor toegang tot de website alleen is het niet nodig om een account aan te maken.

Voor de toegang tot bestellingen is een account (hierna de "account(s)" genoemd) vereist.

Om een account aan te maken, moet de gebruiker:
- beschikken over een geldig e-mailadres en BABOLAT voorzien van correcte en nauwkeurige informatie (geslacht, naam, bevestiging dat u ouder bent dan 16 jaar en favoriete sport),
- een complex wachtwoord kiezen dat bestaat uit ten minste 12 alfanumerieke tekens, waaronder ten minste één hoofdletter, één kleine letter, één cijfer en één leesteken of speciaal teken.

Elke gebruiker mag slechts één account hebben. Indien BABOLAT verneemt dat de gebruiker meer dan één account heeft, zal BABOLAT alle accounts van de gebruiker verwijderen onder de voorwaarden van artikel 15 hieronder.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteit van zijn account. De gebruiker mag het wachtwoord van zijn account op geen enkel moment bekendmaken aan een derde, ook niet aan een derde die beweert eigenaar van de website te zijn, en BABOLAT zal nooit het initiatief nemen om, om welke reden dan ook, contact op te nemen met de gebruiker om hem om zijn wachtwoord te vragen. Indien de gebruiker zijn wachtwoord onthult aan een derde partij, een andere gebruiker of een andere persoon, zal BABOLAT de gebruikersaccount verwijderen onder de voorwaarden van artikel 15 hieronder.

Als de gebruiker zijn wachtwoord vergeet, kan hij een nieuw wachtwoord aanvragen door op de link "wachtwoord vergeten" te klikken. Na alle door BABOLAT verstrekte instructies voor het verkrijgen van een nieuw wachtwoord te hebben opgevolgd, ontvangt de gebruiker een nieuw wachtwoord dat wordt verzonden naar het e-mailadres dat hij bij het aanmaken van zijn account heeft opgegeven en dat hij vervolgens op de website kan wijzigen.

Als de gebruiker al een account bij BABOLAT heeft, moet hij zich identificeren in het gedeelte van de website dat voor dit doel is gereserveerd, door het e-mailadres dat hij eerder aan BABOLAT heeft meegedeeld en het gekozen wachtwoord op te geven.Artikel 4 - Gedragsregels op de website

De gebruiker zal zich onthouden van elk gedrag dat het imago van BABOLAT of dat van een of meer andere gebruikers zou kunnen schaden.

Elke inhoud die door de gebruiker op de website wordt geplaatst, is bindend voor hem of haar onder zijn of haar eigen naam en is niet bindend voor BABOLAT, in welke hoedanigheid dan ook.

Meer in het bijzonder gaat de gebruiker ermee akkoord om het volgende niet te doen:
- Een gebruikersnaam of avatar gebruiken die vulgair, agressief, beledigend, lasterlijk, smadelijk of onfatsoenlijk is;
- Een poging ondernemen om van een andere gebruiker informatie te verkrijgen met betrekking tot de account van de andere gebruiker, zoals zijn inloggegevens en/of wachtwoord, of informatie met betrekking tot zijn persoonlijk leven;
- Inhoud op de website te publiceren die beledigend, haatdragend, racistisch, discriminerend, kleinerend, obsceen, vulgair, lasterlijk of smadelijk is, in strijd is met een wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling of die wangedrag in de ogen van de wet aanmoedigt;
- Inhoud op de website publiceren die inbreuk maakt op de rechten van derden;
- Inhoud op de website publiceren die geen verband houdt met het doel van de website, en in het bijzonder promotionele inhoud, reclame, of commerciële verzoeken.

Meer in het algemeen stemt de gebruiker ermee in om het volgende niet te doen:
- Zich voordoen als een derde, een andere gebruiker of zich voordoen als een werknemer of vertegenwoordiger van BABOLAT;
- Een activiteit uitvoeren die in strijd is met de openbare orde en goed gedrag, of elke activiteit die illegaal is en/of niet in overeenstemming is met de regelgeving (in het bijzonder voor gereglementeerde activiteiten);
- Toevlucht nemen tot hacken, spammen, phishing, overstroming of andere kwaadwillige ingrepen tegen BABOLAT en andere gebruikers.

BABOLAT behoudt zich het recht voor om een account dat in strijd is met dit artikel op te schorten en/of te verwijderen onder de voorwaarden van artikel 15 hieronder.Artikel 5 - Melding van illegale activiteiten en inhoud

Als een gebruiker merkt dat een andere gebruiker een van de in artikel 4 genoemde gedragsregels overtreedt en, meer in het algemeen, als een gebruiker op de hoogte is van illegale activiteit of inhoud, zal de gebruiker BABOLAT hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen door gebruik te maken van de functie “contact opnemen", vervolgens de functie “illegale inhoud of activiteit melden", zoals deze op de website wordt weergegeven.

De gebruiker zal BABOLAT alle nodige informatie verstrekken, in het bijzonder:

- de datum van kennisgeving;

- in het geval van een natuurlijk persoon, zijn naam, beroep, adres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats; in het geval van een rechtspersoon, de bedrijfsvorm, de bedrijfsnaam, de statutaire zetel en de natuurlijk persoon die deze wettelijk vertegenwoordigt;

- de beschrijving van de betwiste gebeurtenissen en de precieze locatie ervan op de website;

- en als het over illegale inhoud gaat:

- de redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd, met inbegrip van de verwijzing naar de toepasselijke wettelijke bepalingen en de motivering van de feiten;

- een kopie van de mededeling aan de auteur of de uitgever van de betwiste inhoud met het verzoek deze stop te zetten, in te trekken of te wijzigen, of met de motivering dat er geen contact met de auteur of de uitgever kon worden opgenomen.

Indien de inhoud onwettig is en zodra de waarheidsgetrouwheid van deze elementen kan worden geverifieerd, zal BABOLAT de betwiste inhoud intrekken of de toegang ertoe verwijderen.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat als een gebruiker inhoud aan BABOLAT presenteert als zijnde illegaal, ook al weet hij dat deze informatie onjuist is, dit de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker met zich meebrengt.

BABOLAT behoudt zich het recht voor om elke inhoud die op de website verschijnt en die de AV zou ondermijnen, te verwijderen en/of de account van de betrokken gebruiker op te schorten of te verwijderen onder de voorwaarden van artikel 15 hieronder.

Evenzo behoudt BABOLAT zich het recht voor om in geval van illegale activiteiten de account van de betrokken gebruiker op te schorten of te verwijderen onder de voorwaarden van artikel 15 hieronder.Artikel 6 - Producten bestellen

6.1. Productkeuze en beschikbaarheid

De gebruiker doet de aankoop van een product van de op de website gepresenteerde producten.

BABOLAT presenteert elk product in een "productfiche", die alle essentiële kenmerken bevat.

De foto's van de producten worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd en zijn niet contractueel. Voor alle details over de kenmerken van het product verwijzen wij naar het "productinformatieblad". BABOLAT behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen die zij nuttig acht voor haar producten; dit schept echter geen rechten of verplichtingen om eerder geleverde of bestelde producten te wijzigen. BABOLAT behoudt zich het recht voor om de op de website gepresenteerde modellen en zijn brochures of catalogi zonder voorafgaande kennisgeving in de toekomst te wijzigen.

Het is aan de gebruiker om het beschikbare product te selecteren dat hij/zij wenst te kopen in overeenstemming met de informatie die op de website verschijnt.

BABOLAT behoudt zich het recht voor om de getoonde prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De prijs die van toepassing is op het bestelde product komt overeen met de prijs die op de website wordt weergegeven tijdens de definitieve bevestiging van de bestelling door de gebruiker.

De beschikbaarheid van de producten wordt in real time aangegeven. Het zal worden bevestigd of ongeldig verklaard op het moment van de definitieve bevestiging van de bestelling.6.2. Uw winkelmandje raadplegen

Zodra de producten zijn geselecteerd, kan de gebruiker de inhoud van zijn bestelling en de totale prijs controleren door op het pictogram van het winkelmandje te klikken. In het winkelmandje kunt u ook de lijst met producten, prijzen en leveringsvoorwaarden bekijken. De bestelling kan op elk moment voor de definitieve bevestiging worden gewijzigd. De bestelling wordt definitief geregistreerd nadat alle gegevens zijn verzameld en de online betaling met succes is uitgevoerd.6.3. Bevestiging van bestellingen

BABOLAT biedt producten te koop aan.

De gebruiker bevestigt zijn aankoop door te klikken op de knop "Bestellen en betalen - Ik heb de Algemene Voorwaarden (AV) en het Privacybeleid gelezen en accepteer deze".

Voorafgaand aan de afronding van de aankoop kan de gebruiker eventuele invoerfouten identificeren en corrigeren. De gebruiker rondt zijn aankoop af, door over te gaan tot de betaling. Elke bevestigde bestelling impliceert in het bijzonder de aanvaarding van de prijs die overeenstemt met het (de) aangekochte product(en). De bestelling is pas definitief als de bijbehorende prijs is betaald. De gebruiker garandeert dat hij het volledige recht heeft om het door hem gebruikte betaalmiddel te gebruiken. De verkoop wordt dan geacht door BABOLAT te zijn aanvaard.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te bekijken door te klikken op de link "Mijn account" of om zijn bestelling af te drukken uit de bevestigingsmail die hij ontvangt binnen 24 uur na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de gebruiker.

Deze AV worden aan de gebruiker in/door www.babolat.com ter beschikking gesteld in een formaat dat geschikt is om te worden opgeslagen of gereproduceerd.

Zodra de bestelling en betaling zijn uitgevoerd, ontvangt de Gebruiker op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging van de bestelling (bestelbevestiging). Deze ontvangstbevestiging vermeldt de gefactureerde bedragen, de betaalmiddelen, het herroepingsrecht, de hoeveelheden en de omschrijving van de gekochte producten en de algemene en bijzondere voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn. Alle bovengenoemde documenten zijn afdrukbaar en vormen het contract in een duurzaam formaat. De gebruiker aanvaardt dat de computergegevens van de bestelling een bewijs zijn van deze bestelling en de datum ervan.

In Portugal bevestigt de gebruiker na ontvangst van de bovengenoemde e-mail de bestelling door op de link in de e-mail te klikken.6.4. Wijziging of annulering van de bestelling

Elke abnormale bestelling of een te kwader trouw geplaatste bestelling, elke fraude of poging tot fraude, elk incident met betrekking tot de betaling van de prijs kan leiden tot de verwijdering en/of deactivering van de betrokken gebruikersaccount en/of de weigering van de bestelling. Bovendien kan van BABOLAT worden verlangd dat zij de bevoegde autoriteiten in kennis stelt van het witwassen van geld en/of corruptie.Artikel 7 - Prijzen

De prijzen van de producten worden weergegeven in de nationale valuta van het land van waaruit de gebruiker de website bezoekt. Alle belastingen zijn inbegrepen (inclusief BTW), met uitzondering van eventuele verwerkings- en verzendkosten. Het bedrag van de leveringskosten wordt automatisch berekend op basis van elke bestelling; het verschijnt op het overzicht van de bestelling van de gebruiker, vóór de definitieve registratie. Zo weet de gebruiker op het moment van aankoop van het product de exacte prijs. Bovendien wordt de prijs, zodra de bestelling is bevestigd, bevestigd in de bevestigingsmail die naar de gebruiker wordt gestuurd.

De op de site vermelde prijzen, die overeenkomen met de door Babolat aanbevolen verkoopprijzen, zijn enkel bindend voor aankopen die via de site worden uitgevoerd.

De producten worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht was op het moment dat het product werd gekocht.

Verdelers van BABOLAT zijn volledig vrij om zelf de prijzen te bepalen van de producten die ze verkopen.Artikel 8 - Betaling

De betaling van de producten gebeurt online op de website, met een kredietkaart (Visa®, MasterCard, American Express® of met PayPal®. De kaart of de Paypal-account van de gebruiker zal worden gedebiteerd wanneer het pakket wordt verzonden. De website is onderworpen aan een veiligheidssysteem: het SSL-coderingsproces, versterkt door een reeks scrambling en encryptie om alle gevoelige gegevens met betrekking tot betalingsmethoden zo goed mogelijk te beschermen. Op de pagina "Beveiligde betaling" staan de veiligheidselementen van de transacties die op de website worden uitgevoerd. Om de veiligheid van online betalingen te verzekeren, maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsdienst Adyen. Vertrouwelijke gegevens worden rechtstreeks naar de Adyen® server gestuurd zonder dat ze door de fysieke ondersteuning van de servers van de website gaan.

BABOLAT verleent geen krediet en aanvaardt geen termijnbetalingen.Artikel 9 - Levering

9.1 Bij de registratie van de bestelling kiest de gebruiker de plaats waar hij de bestelde producten wil laten leveren. De levering vindt plaats op het adres dat de gebruiker bij de bestelling heeft opgegeven.

De leveringskosten variëren afhankelijk van de plaats van levering en worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Delivery pices

Onder levering wordt verstaan de overdracht van het fysieke bezit of de controle over het product aan de gebruiker. Indien de levering niet naar een afhaalpunt wordt gebracht en de gebruiker de levering niet kan ontvangen tijdens het eerste bezoek van de bezorger, verbindt hij zich ertoe de producten af te halen op de plaats waar ze worden bewaard, binnen een termijn van maximaal 15 dagen na het eerste bezoek. Na deze periode kan BABOLAT ervan uitgaan dat de gebruiker definitief afstand heeft gedaan van de bestelling. De gebruiker krijgt het bedrag van de prijs terug, eventueel verminderd met de leveringskosten (behalve in Nederland waar de leveringskosten worden vergoed). Indien de Gebruiker heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode (bijv. expresverzending), is BABOLAT niet verplicht de extra kosten van deze duurdere verzendmethode te vergoeden.

9.2 Bij gebrek aan een precieze aanduiding op de productfiche zal BABOLAT zich inspannen om de producten uiterlijk 15 dagen na de datum van de bestelling te leveren, tenzij BABOLAT in de bestelling een andere termijn aangeeft. Indien BABOLAT zijn verplichting om het product binnen de aangegeven termijn te leveren niet nakomt of, bij gebrek daaraan, niet later dan 15 dagen na het sluiten van het contract, kan de gebruiker de bestelling per e-mail annuleren indien BABOLAT, na BABOLAT de opdracht te hebben gegeven om binnen een redelijke bijkomende termijn tegen dezelfde voorwaarden te leveren, de levering niet binnen deze termijn heeft uitgevoerd. Het contract wordt geacht te zijn opgezegd wanneer BABOLAT de e-mail of een schriftelijke nota ontvangt waarin BABOLAT op de hoogte wordt gesteld van deze opzegging, tenzij BABOLAT in de tussentijd de levering heeft verricht. De kosten voor de voorbereiding en levering van de bestelling worden in het besteloverzicht vóór de bevestiging meegedeeld, zodat de gebruiker de prijs die hij zal moeten betalen volledig kan begrijpen. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht bij een orderbedrag van meer dan vijfenzeventig (75) euro (inclusief belasting) voor standaardlevering aan huis of levering op een afhaalpunt.

9.3 BABOLAT levert niet aan de volgende overzeese departementen/gebieden en geografische gebieden: i) in Frankrijk: alle niet-metropolen; ii) in Spanje: de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla; iii) in Italië: San Marino, Vaticaanstad, Sicilië, Sardinië en alle andere eilanden; iv) in Portugal: Azoren, Madeira; (v) in Duitsland: Heligoland en Büsingen; v) voor het Verenigd Koninkrijk: De volgende postcodegebieden: Northern Ireland, Jersey, Guernesey.Artikel 10 - Risico- en eigendomsoverdracht

Elk risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de gebruiker op het moment dat de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde, anders dan de door BABOLAT voorgestelde vervoerder, de bestelde producten fysiek in bezit neemt. De gebruiker wordt verzocht de levering te weigeren indien de goederen beschadigd zijn, ontbreken of indien de verpakking geopend of herverpakt is. Indien de goederen door de vervoerder worden afgeleverd op een door de gebruiker aangewezen adres dat niet het adres is van een afhaalpunt, wordt de gebruiker in geval van verlies of beschadiging verzocht om in aanwezigheid van de vervoerder of zijn werknemers een nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk voorbehoud te maken op de afleveringsbon van de vervoerder; de gebruiker wordt dan verzocht om de vervoerder binnen 3 dagen na de aflevering een aangetekende brief met het voorbehoud te sturen. De gebruiker zal BABOLAT hiervan eveneens op de hoogte brengen.

U bent eigenaar van het product zodra BABOLAT de volledige betaling heeft ontvangen.Artikel 11 - Herroepingsrecht en terugbetaling bij herroeping

De gebruiker heeft een termijn van veertien (14) dagen na levering van de goederen om de bestelling te herroepen, zonder dat hij zijn beslissing moet motiveren of andere kosten moet dragen dan die welke verband houden met de terugzending van de Producten volgens de door hem gekozen leveringsmethode. De termijn van veertien (14) dagen gaat in vanaf de ontvangst van de producten door de gebruiker of, in voorkomend geval, door een door hem aangewezen derde (anders dan de vervoerder). Voor de berekening van de periode van veertien (14) dagen wordt de dag van ontvangst van de producten niet in aanmerking genomen. Deze periode eindigt op het laatste uur van de laatste dag. Indien de termijn op een zaterdag, zondag, feestdag of niet-werkdag verstrijkt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

Bovendien is het zo dat in Portugal :
- in geval van meerdere door de gebruiker in één bestelling bestelde en afzonderlijk geleverde goederen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt;
- in geval van levering van een goed dat uit meerdere partijen of stukken bestaat, de dag waarop de consument of een door de consument aangegeven derde, die niet de vervoerder is, de laatste partij of het laatste stuk fysiek in bezit krijgt;
- in geval van overeenkomsten voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt;

In alle landen kan de herroeping worden uitgevoerd met behulp van het herroepingsformulier in bijlage 1 of op een andere wijze die het mogelijk maakt de wens van de gebruiker om zich terug te trekken ondubbelzinnig tot uitdrukking te brengen.

Het verzoek moet per e-mail worden verstuurd naar help@babolat.com of per brief aan het volgende adres: BABOLAT VS SAS, Service E-commerce, 33 Quai Paul Sédallian, 69009 Lyon, FRANKRIJK

De artikelen dienen te worden geretourneerd naar het volgende adres: Service retour B2C Babolat VS, centre des opérations Lyon Corbas, 1 avenue du 24 Aout 1944, 69960 Corbas, FRANKRIJK

De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de gebruiker. In geval van herroeping moeten de producten uiterlijk veertien (14) dagen na de kennisgeving van de beslissing tot herroeping door de gebruiker aan BABOLAT worden geretourneerd. De termijn wordt gehaald als de gebruiker de producten voor het einde van de periode van 14 dagen verstuurt. De Gebruiker draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het Product, tenzij hij/zij gebruik maakt van het hieronder aangegeven voorgefrankeerde retouretiket.

Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, betaalt BABOLAT de gebruiker alle betaalde bedragen terug, met inbegrip van de leveringskosten, met uitzondering van de kosten voor het terugsturen van het product, zonder onnodige vertraging, echter uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping bij BABOLAT. BABOLAT zal deze terugbetaling rechtstreeks uitvoeren door het bedrag van de verkoop te crediteren op de door de gebruiker gebruikte betaalmethode, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een andere betaalmethode. BABOLAT heeft het recht om de terugbetaling in te houden tot de datum waarop de producten worden gerecupereerd of tot de datum waarop de gebruiker het bewijs van de verzending van deze producten levert, indien deze datum eerder valt.

De gebruiker is slechts aansprakelijk voor waardeverlies van de producten indien dit waardeverlies het gevolg is van een mate van gebruik die niet noodzakelijk is voor het testen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de producten.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor:
- Producten die gemaakt zijn volgens de specificaties van de Gebruiker of die duidelijk gepersonaliseerd zijn, in het bijzonder in het kader van de bespanningsservice voor Babolat Producten zoals voorzien in artikel 2.3 van de AV;
- producten die door toedoen van de gebruiker zijn veranderd, bevlekt, versleten, beschadigd, bekrast of zichtbare gebruikssporen vertonen of, meer in het algemeen, niet meer als nieuwe producten kunnen worden aangeboden (niet van toepassing op de leveringen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland) ;
- producten die na levering door de gebruiker niet zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd;
- elke kwaliteitsvermindering van de Producten na ontvangst door de Gebruiker en/of na terugzending aan BABOLAT kan het herroepingsrecht ongeldig maken (niet van toepassing op Duitse Gebruikers). In Nederland geeft elke kwaliteitsvermindering van de Producten na ontvangst door de Gebruiker en/of na terugzending aan BABOLAT BABOLAT het recht om de waardevermindering van het Product aan de Gebruiker in rekening te brengen.

In geval van herroeping kunnen Producten naar goeddunken van de Gebruiker worden geretourneerd:
- Ga naar het gedeelte 'mijn account' van de Site en volg de onderstaande stappen in het gedeelte 'mijn bestellingen':
• Klik op de link 'Een product retourneren', zichtbaar in de bestelling die geretourneerd moet worden;
• Selecteer de hoeveelheid en het (de) Product(en) dat (die) de Gebruiker wenst terug te sturen en geef de reden voor de terugzending aan;
• Klik op 'Retour bevestigen';
• De Gebruiker ontvangt dan per e-mail een link waarmee hij zijn voorgefrankeerde retouretiket kan downloaden, dat hij op het pakket met het (de) terug te sturen Product(en) moet plakken;
• De Gebruiker kan dan het pakket met het (de) terug te sturen Product(en) afgeven bij een UPS-afgiftepunt naar keuze,
Indien de Gebruiker zich aan deze procedure houdt en het door BABOLAT verstrekte retouretiket gebruikt, komen de retourkosten voor rekening van BABOLAT.
• per post, uitsluitend op kosten van de Gebruiker:
• door het herroepingsformulier (Bijlage 1), naar behoren ingevuld met de nodige informatie, te hechten aan het pakket met het (de) terug te zenden Product(en) en te sturen naar het volgende adres:
Service retour B2C Babolat, centre des opérations Lyon Corbas, 1 avenue du 24 Aout 1944, 69960 Corbas
Als de Gebruiker geen gebruik maakt van het retourlabel en de Producten zelf opstuurt, kan BABOLAT niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, verzending naar een verkeerd adres of te late levering van het/de teruggestuurde Product(en). De kosten en risico's van het door de Gebruiker gekozen transport zijn geheel voor rekening van de Gebruiker.Artikel 12 - Waarborg - Garanties - Aansprakelijkheid

Volgens de lokale wettelijke bepalingen, de gebruiker haalt voordeel uit:
- de dienst na verkoop beschikbaar op help@babolat.com;
• de wettelijke conformiteitsgarantie (goederen die ongeschikt zijn voor het gebruik dat normaliter van gelijksoortige goederen verwacht wordt, of voor elk bijzonder gebruik dat de Gebruiker wenst en waarvan hij de Verkoper op de hoogte heeft gebracht, die niet overeenstemmen met de beschrijving die door de Verkoper gegeven is of die niet de kwaliteiten bezitten die door de Verkoper aangeprezen of met de Gebruiker overeengekomen zijn, die niet geleverd worden met al hun accessoires en instructies, in het bijzonder voor de installatie), waarvan de wettelijke bepalingen gedeeltelijk weergegeven worden in Bijlagen 2 tot 4;
- de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (verborgen gebreken in het verkochte artikel die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de gebruiker het niet zou hebben aangeschaft, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij daarvan op de hoogte was geweest), waarvan de wettelijke bepalingen zijn opgenomen in de bijlage bij deze AV.

De Gebruiker wordt in dit opzicht beschermd door de wettelijke bepalingen in Bijlage 2.12.1 - Wettelijke garantie van conformiteit

In toepassing van de wettelijke conformiteitsgarantie is BABOLAT aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering van het Product en die zich voordoen binnen een periode van:
• twee (2) jaar vanaf de levering van het Product in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Italië en Japan (met dien verstande dat in Frankrijk elk Product dat gerepareerd is onder de wettelijke conformiteitsgarantie een verlenging van zes (6) maanden van deze garantie geniet);
• Drie (3) jaar vanaf de levering van het Product in Spanje en Portugal.
Bij het handelen onder de wettelijke garantie van conformiteit en zoals gedetailleerd in de Bijlage, zal de Gebruiker:
• beschikken over een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product om actie te ondernemen in Duitsland, Oostenrijk (2 jaar en 3 maanden), Italië (2 jaar en 2 maanden) en Japan;
• In Frankrijk en Spanje beschikken over een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum waarop hij zich bewust werd van het gebrek aan overeenstemming om actie te ondernemen;
• In België beschikken over een termijn van één jaar vanaf de datum waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld om een vordering in te stellen tegen BABOLAT;
• In Portugal beschikken over een periode van twee (2) jaar vanaf de mededeling van de Gebruiker aan BABOLAT over de non-conformiteit van het product om een rechtszaak tegen BABOLAT aan te spannen;
- een redelijke termijn vanaf de ontdekking van het gebrek krijgen om in Nederland in overeenstemming met het nationale recht te handelen;
- kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen zonder kosten, om een passende prijsvermindering te krijgen of om de overeenkomst op te zeggen onder de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van het Franse Consumentenwetboek / artikel 130 van het Italiaanse Consumentenwetboek / artikel 119 van het Spaanse RDL 1/2007 / artikel 1649 quinquies van het Belgische Burgerlijk Wetboek en andere toepasselijke teksten (zie de wetteksten die zijn opgenomen in bijlage 2 wanneer deze verplicht zijn) ;
- in Nederland kiezen tussen de levering van het ontbrekende, reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van de Franse consumentenwetboek;
- worden vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van de goederen gedurende de vierentwintig (24) maanden die volgen op de levering van de goederen.

De wettelijke garantie van conformiteit geldt onafhankelijk van andere commerciële garanties die door de leverancier kunnen worden Babolat.

De gebruiker kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken toe te passen op het verkochte artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek/artikel 1490 van het Italiaanse burgerlijk wetboek/artikel 1484 van het Spaanse burgerlijk wetboek en andere toepasselijke teksten. In dit geval kan de gebruiker kiezen tussen annulering van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek/artikel 1493 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek/artikel 1486 van het Spaanse burgerlijk Wetboek/artikel 1649 quinquies van het Belgische Burgerlijk Wetboek en andere toepasselijke teksten.

In het kader van de wettelijke garantie van conformiteit verbindt BABOLAT zich ertoe om, indien het door de gebruiker bestelde product op het ogenblik van de levering een gebrek aan conformiteit vertoont, het volgende te doen:
- ofwel het product te vervangen door een identiek product, afhankelijk van de beschikbare voorraad,
- of het product te ruilen voor een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, afhankelijk van de beschikbare voorraad,
- of de prijs van het bestelde product binnen dertig (30) dagen na het verzoek van de gebruiker te vergoeden indien vervanging door een identiek of gelijkwaardig product onmogelijk blijkt.
(Zie de wetsteksten die gedeeltelijk zijn weergegeven in Bijlage 2, indien verplicht).12.2 Garantie op verborgen gebreken

In geval van verborgen gebreken in het verkochte artikel kan de gebruiker het product retourneren en de prijs laten terugbetalen of behouden en een deel van de prijs laten terugbetalen (zie de wetteksten die in bijlage 2 zijn opgenomen wanneer dit verplicht is).

Indien de gebruikers hun gewone verblijfplaats buiten Frankrijk hebben, zullen de voornoemde garantiebepalingen er niet toe leiden dat een gebruiker geen enkele wettelijke garantieclaim krijgt die van toepassing is in het land van zijn gewone verblijfplaats en waarvan bij overeenkomst niet kan worden afgeweken op grond van de wet.

Deze bepalingen zijn niet exclusief het in artikel 11 omschreven herroepingsrecht.12.3. Wettelijke garantie in het Verenigd Koninkrijk

BABOLAT is tegenover de gebruiker verantwoordelijk voor het te verwachten verlies en de door BABOLAT veroorzaakte schade. Indien BABOLAT zich niet aan deze voorwaarden houdt, is BABOLAT verantwoordelijk voor het verlies of de schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het feit dat BABOLAT dit contract verbreekt of dat BABOLAT geen redelijke zorgvuldigheid en vakkundigheid heeft betracht. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als zowel BABOLAT als de gebruiker ten tijde van het sluiten van het contract wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als de gebruiker het tijdens het verkoopproces met BABOLAT heeft besproken.

BABOLAT sluit de aansprakelijkheid van BABOLAT jegens de gebruiker niet uit of beperkt deze op geen enkele wijze indien dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van BABOLAT of de nalatigheid van de werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers van BABOLAT; voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken; voor schending van de wettelijke rechten van de gebruiker met betrekking tot de producten, met inbegrip van het recht om producten te ontvangen die het volgende zijn: zoals beschreven en overeenkomen met de informatie die BABOLAT aan de gebruiker heeft verstrekt en met elk monster of model dat door de gebruiker is bekeken of onderzocht; van bevredigende kwaliteit zijn; geschikt zijn voor een bepaald doel dat aan BABOLAT bekend is gemaakt; met redelijke vakkundigheid en zorg zijn geleverd en, indien door BABOLAT geïnstalleerd, correct zijn geïnstalleerd; en voor defecte producten in het kader van de wet inzake consumentenbescherming van 1987BABOLAT is wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Zie het kader hieronder voor een overzicht van uw belangrijkste wettelijke rechten met betrekking tot het product. Niets in deze voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten.Samenvatting van de belangrijkste wettelijke rechten van de gebruiker

Dit is een samenvatting van de belangrijkste wettelijke rechten van de gebruiker. Hierop bestaan bepaalde uitzonderingen. Voor gedetailleerde informatie kunt u terecht op de website Citizens Advice www.adviceguide.org.uk of bellen naar 03454 04 05 06.

De wet inzake consumentenrechten van 2015 zegt dat goederen moeten zijn zoals beschreven, geschikt moeten zijn voor het doel en van bevredigende kwaliteit moeten zijn. Tijdens de verwachte levensduur van uw product geven uw wettelijke rechten de gebruiker recht op het volgende:

a) Tot 30 dagen: als de goederen van de gebruiker defect zijn, dan kan de gebruiker een onmiddellijke terugbetaling krijgen.

b) Tot zes maanden: als de goederen van de gebruiker niet kunnen worden gerepareerd of vervangen, dan heeft de gebruiker in de meeste gevallen recht op volledige terugbetaling.

c) Tot zes jaar: als de goederen van de gebruiker niet lang genoeg meegaan, kan de gebruiker recht hebben op een gedeeltelijke terugbetaling.

Als de gebruiker de wettelijke rechten van de gebruiker wil uitoefenen om producten te weigeren, moet u ze ofwel persoonlijk retourneren naar de plaats waar u ze hebt gekocht, ze retourneren naar BABOLAT of (als ze niet geschikt zijn om per post te worden verstuurd) BABOLAT toestaan om ze bij de gebruiker op te halen. BABOLAT betaalt de kosten van de verzending of de ophaling. Bel de klantenservice op e-mail ons op help@babolat.com voor een retouretiket of om de ophaling te regelen.

Deze bepalingen zijn niet exclusief het in artikel 11 omschreven herroepingsrecht.Artikel 13 - Retourbeleid (met uitzondering van het herroepingsrecht of de wettelijke garantie)

Indien de producten op initiatief van de gebruiker worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babolat en zonder dat aan de voorwaarden van artikel 11 (herroepingsrecht) of artikel 12 (garanties) is voldaan, kan geen enkele terugbetaling van de producten aan de gebruiker worden gedaan. In dit geval is Babolat niet aansprakelijk als distributeur van de producten en is het niet verantwoordelijk voor de bewaring ervan. De producten kunnen dan alleen aan de gebruiker worden geretourneerd tegen de vooruitbetaling van de gebruiker.

In geval van een verzoek om retour moet de Gebruiker:

- naar de website babolat.com gaan en klikken op "Mijn account" in het gedeelte "Mijn bestellingen",
- klikken op de link 'Een product retourneren', zichtbaar in de bestelling die geretourneerd moet worden;
- de hoeveelheid en het (de) Product(en) selecteren dat (die) de Gebruiker wenst terug te sturen en geef de reden voor de terugzending aan;
- klikken op 'Retour bevestigen';
- de Gebruiker ontvangt dan per e-mail een voorgefrankeerd retouretiket dat hij op het pakket met het (de) terug te sturen Product(en) moet plakken;
- de Gebruiker kan dan het pakket met het (de) terug te sturen Product(en) afgeven bij een UPS-afgiftepunt naar keuze;
Indien de Gebruiker zich aan deze procedure houdt en het door BABOLAT verstrekte retouretiket gebruikt, komen de retourkosten voor rekening van BABOLAT.

Indien Babolat de terugzending van de producten aanvaardt, kunnen de producten worden geretourneerd binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na de datum van instemming van Babolat met het verzoek tot terugzending.

Na deze periode is de overeenkomst met Babolat automatisch nietig.Artikel 14 - Actualisering van de website

BABOLAT kan het nodig achten om bepaalde instellingen op de website en in de elementen ervan bij te werken of te resetten.

BABOLAT behoudt zich daarom het recht voor om de website te wijzigen, met name door nieuwe functies beschikbaar te stellen of door bepaalde functies te wijzigen of te verwijderen.

Deze updates, resets en wijzigingen kunnen de gebruiker tijdelijk de toegang tot de website ontzeggen en/of kunnen leiden tot een wijziging van de architectuur van de website en de elementen ervan, die de gebruiker uitdrukkelijk erkent, en BABOLAT kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.Artikel 15 - Schorsing - verwijdering van de account

BABOLAT behoudt zich het recht voor om de account van elke gebruiker die niet voldoet aan de AV of de toepasselijke normen op te schorten of te verwijderen.

Wanneer een account wordt geschorst of verwijderd, wordt de gebruiker hiervan per e-mail op de hoogte gesteld op het e-mailadres dat de gebruiker bij zijn registratie op de website aan BABOLAT heeft meegedeeld.

Bovendien behoudt BABOLAT zich het recht voor om in geval van schending van een formele bepaling de inhoud van een geschil op verzoek aan de autoriteiten over te dragen. Onder inhoud van een geschil wordt het volgende verstaan: zaken als inhoud van pornografische aard, het verkopen van wapens of het witwassen van geld. Deze lijst is niet volledig.

Bovendien behoudt BABOLAT zich het recht voor om rechtstreeks tegen de overtredende gebruiker gerechtelijke stappen te ondernemen om een vergoeding te verkrijgen voor de schade die de onderneming hierdoor lijdt.Artikel 16 - Bescherming van persoonsgegevens

16.1. Persoonlijke gegevens van de gebruiker

Het privacybeleid van BABOLAT kan hier worden geraadpleegd: link toevoegen naar (pdf van) het privacybeleid op de website van BABOLAT.

De persoonsgegevens die BABOLAT van de gebruiker ontvangt, moeten overeenkomen met de informatie die nodig is om de website te gebruiken en bestellingen te plaatsen.

Deze persoonsgegevens zijn onderworpen aan een computerverwerking die BABOLAT in staat stelt elke gebruiker te identificeren en met hem te communiceren, indien dat nodig is voor de goede werking van de website en om een goed beheer van de commerciële relatie en bestellingen te verzekeren.

De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie en in elk geval voor een maximale periode van drie jaar vanaf het laatste verzoek dat door de gebruiker onbeantwoord is gebleven, met uitzondering van een wettelijke verplichting die een langere periode oplegt.

De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor BABOLAT en de geïdentificeerde partners voor de uitvoering van de bestellingen.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kan de gebruiker een recht van toegang, rectificatie, bezwaar, overdraagbaarheid en beperking van de verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens uitoefenen

Om dit recht uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met een van de volgende adressen:
- Per e-mail op privacy@babolat.com
- Per brief aan Babolat VS SAS, FAO NICOLAS GALLIBERT - PERSOONLIJKE GEGEVENS - 33 Quai Paul Sedaillan, 69009 Lyon, Frankrijk

De gebruiker kan ook, indien nodig, een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

De gebruiker kan meer informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens door BABOLAT vinden in het privacybeleid link.16.2. Cookies

Bij een bezoek aan de website worden cookies opgeslagen op de terminal van de gebruiker (computer, tablet of gsm), met voorafgaande toestemming van de gebruiker, om het surfen gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk te maken.

De toestemming van de gebruiker wordt geformaliseerd wanneer hij de cookie-banner op de startpagina accepteert en is geldig voor een maximale periode van 13 maanden vanaf de aanvaarding van de plaatsing van de bijbehorende cookies, met uitzondering van functionele / technische cookies die slechts worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de goede werking van de website.

De gebruiker kan besluiten om bepaalde soorten cookies te blokkeren (zie "Hoe stel ik deze cookies in?).

Als de gebruiker deze keuze maakt, kan BABOLAT echter niet garanderen dat hij optimaal kan surfen en kunnen bepaalde diensten op de website ook worden geblokkeerd.a. Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat informatie registreert op de terminal van de gebruiker (computer, tablet of gsm) over zijn of haar browse-ervaring op een website (datum en tijd van het laden van de pagina's; gebruikte browser en taal; bekeken pagina's, frequentie en duur van de bezoeken aan de website, aantal bezoeken, bronnen van het bezoek, locatie).b. Waar dienen cookies voor?

Wanneer de gebruiker verbinding maakt met de website, kunnen BABOLAT of derde bedrijven waarvan BABOLAT gebruik maakt voor diensten (technische of reclamepartners) verschillende cookies installeren op de terminal van de gebruiker (computer, tablet of gsm) om inhoud en diensten naar de gebruiker te versturen die aangepast zijn aan hun interesses.

Cookies vormen geen risico voor de terminal van de gebruiker, aangezien er geen virus of malware door hen wordt geplaatst.c. Wat zijn de soorten cookies?

De soorten cookies die door BABOLAT worden gebruikt zijn:
- Technische cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website:
- Ze zijn essentieel voor het surfen op de website en het gebruik van de gevraagde basisfuncties (taalcookies, identificatiecookies, enz.).
- Als de gebruiker deze cookies zou blokkeren bij de configuratie van zijn browser, zou BABOLAT niet meer in staat zijn om de goede werking van de website te garanderen.
- Functionele cookies om de ervaring van de gebruiker te verbeteren: ze zijn er bijvoorbeeld om hun keuzes op de website te onthouden.
- Cookies voor het meten van bezoekers maken het mogelijk om statistieken en de volumes van de bezoeken en het gebruik van de verschillende elementen waaruit de website bestaat, vast te stellen.
- Commerciële cookies helpen om de reclame-inhoud aan te passen aan de interesses van de gebruiker.
- Sociale cookies zijn plug-ins die het mogelijk maken om inhoud met betrekking tot de website te delen op sociale netwerken of om informatie te delen met betrekking tot het browsen of de interesses van de gebruiker met betrekking tot de website op deze sociale netwerken.

Sociale cookies worden gebruikt voor de "share" of "like" knoppen op de website en van de sociale netwerken Facebook en Twitter. Als de gebruiker een account heeft op deze sociale netwerken en op een van deze knoppen klikt, zal het betreffende sociale netwerk de link leggen tussen zijn profiel en het bezoek aan de website.

BABOLAT nodigt de gebruiker dan ook uit om het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat door deze sociale netwerken is opgezet, te raadplegen, met name om op de hoogte te zijn van de doeleinden waarvoor de gegevens van de gebruiker worden gebruikt en van de rechten die zij hebben met betrekking tot deze verwerking.

Namen van de cookies die op de website worden gebruikt:


De door BABOLAT gebruikte cookies verzamelen geen persoonsgegevens.d. Hoe stel ik deze cookies in?

De gebruiker heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies te blokkeren of om een melding te ontvangen voor de installatie van een nieuwe cookie door de instellingen van zijn internetbrowser aan te passen.

Als u Google Chrome gebruikt, moet u de instructies volgen op deze link of als volgt:
- Selecteer het menu Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen
- Klik in de sectie "Privacy en beveiliging" op Site-instellingen
- Zoek het menu Cookie en selecteer de juiste opties.

Als u Mozilla Firefox gebruikt, moet u de instructies volgen op deze link of als volgt:
- Selecteer het menu Extra en vervolgens Opties
- Klik op het pictogram Privacy
- Zoek het Cookie-menu en selecteer de juiste opties

Als u Internet Explorer gebruikt, moet u de instructies volgen op deze link of als volgt:
- Selecteer het menu Extra en vervolgens Internet-opties
- Klik op het tabblad Privacy
- Selecteer het gewenste niveau met de cursor

Als u Safari gebruikt, moet u de instructies volgen op deze link of als volgt:
- Kies menu Instellingen > Safari,
- Activeer de optie Blokkeer alle cookies of inhoudsblokker

Als u Opera gebruikt, moet u de instructies volgen op deze link of als volgt:
- Kies het menu Bestand > Voorkeuren
- Privacy.

U kunt de instellingen van uw cookies ook aanpassen via de link op de cookie banner die op de website verschijnt of via de volgende link

De wettelijke basis voor het verwerken van cookies (met uitzondering van technische cookies) is uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@babolat.com.

Zonder het gebruik van cookies kunnen bepaalde functies van onze website niet worden aangeboden. Hiervoor is het ook nodig dat de browser na een paginawissel opnieuw wordt geïdentificeerd.Artikel 17 - Intellectuele eigendom

De website en alle elementen waaruit deze bestaat, waaronder met name het grafische handvest, de gegevens, de software, de teksten en de logo's van de website, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht, in het bijzonder het auteursrecht en/of het merkenrecht.

De website en elk van de elementen waaruit deze bestaat, zijn het exclusieve eigendom van BABOLAT en/of het heeft de toelating om ze te gebruiken.

Team babolat pro-spelers kunnen spelen met een customized of ander model dan de afgebeelde uitrusting.

BABOLAT verleent de gebruiker een recht op privé- en niet-exclusief gebruik van de website, in overeenstemming met de bepalingen van de AV.

Elk ander gebruik van de website of van een van de elementen ervan vormt een inbreuk op de rechten en wordt als zodanig bestraft volgens het wetboek van intellectuele eigendom, tenzij BABOLAT hiervoor vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en tenzij er wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn.

De gebruiker erkent dus dat, bij gebrek aan voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BABOLAT, elke volledige of gedeeltelijke kopie en elke verspreiding of exploitatie van een of meer van de hierboven vermelde elementen, zelfs indien deze werden gewijzigd, aanleiding kan geven tot een gerechtelijke procedure tegen de gebruiker.

In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe de website en de producten op geen enkele wijze te beschadigen, noch er oneigenlijk gebruik van te maken, wat BABOLAT en/of zijn imago direct of indirect in diskrediet zou brengen of zou devalueren.Artikel 18 - Klachten

Voor eventuele klachten of vragen kan of moet de gebruiker contact opnemen met de klantendienst van BABOLAT via e-mail op het volgende adres: help@babolat.com of op het daartoe voorziene formulier.Artikel 19 - Aansprakelijkheid

Afgezien van de specifieke gevallen die in dit artikel worden behandeld, kan de aansprakelijkheid van BABOLAT alleen worden uitgeoefend onder de voorwaarden van het gemene recht.19.1. Terbeschikkingstelling en exploitatie van de website

Onder voorbehoud van de aansprakelijkheid dat het niet rechtmatig zou zijn om de terbeschikkingstelling van de website uit te sluiten, kan BABOLAT in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies en directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het beheer, het gebruik, de werking, de onderbreking of de slechte werking van de website of het internetnetwerk.

De gebruiker erkent dat BABOLAT in geen geval kan garanderen dat de website aan de prestatievereisten zal voldoen of dat deze zonder onderbreking of zonder bugs zal werken.

Indien BABOLAT op de hoogte is van het bestaan van een storing of bug op de website of een van de elementen ervan, of indien het hiervan door een gebruiker op de hoogte wordt gesteld, zal BABOLAT alles in het werk stellen om deze storingen of bugs te verhelpen.

BABOLAT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de AV door de gebruiker, uit een slechte werking van de website of de elementen ervan, uit een wijziging of aanpassing van de website door een gebruiker of uit schade aan de website of de elementen ervan, behalve wanneer het onwettig is om deze aansprakelijkheid uit te sluiten.

Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van producten aan de gebruiker, welke zijn opgenomen in artikel 12.19.2. Inhoud die op de website is geplaatst

BABOLAT maakt gebruik van een externe dienstverlener om de meningen van de gebruikers over de producten te verzamelen, die a priori matiging zullen betrachten ten aanzien van de meningen die vóór elke publicatie op de website zijn geformuleerd.

In elk geval kan BABOLAT niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die de gebruiker op de website plaatst, zoals foto's, hyperlinks, opmerkingen, enz., waarbij de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor deze inhoud, met uitsluiting van elke andere persoon.Artikel 20 - Overmacht - Vertraging door overmacht

a. In Frankrijk/Italië/Duitsland/Spanje/Nederland/Oostenrijk/België/Japan/Portugal

BABOLAT kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht.

b. In het Verenigd Koninkrijk

Indien de levering van de producten door BABOLAT wordt vertraagd door een gebeurtenis waarover BABOLAT geen controle heeft, zal BABOLAT zo snel mogelijk contact opnemen met de gebruiker om deze hiervan op de hoogte te stellen en zal BABOLAT stappen ondernemen om het effect van de vertraging tot een minimum te beperken. Op voorwaarde dat BABOLAT dit doet, is BABOLAT niet aansprakelijk voor vertragingen die door de gebeurtenis worden veroorzaakt, maar als er een risico van aanzienlijke vertraging bestaat, kan de gebruiker contact opnemen met BABOLAT om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor de producten die de gebruiker heeft betaald, maar niet heeft ontvangen.Artikel 21 - Geschillen - Toepasselijk recht en bevoegdheid

De AV en de gehele relatie tussen BABOLAT en de gebruiker worden beheerst door het toepasselijke recht.

Vorderingen en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de website van Babolat worden uitsluitend opgelost door de rechtbank van de plaats waar de gebruiker woont of gedomicilieerd is.

De AV hebben niet tot gevolg dat de gebruiker geen aanspraak kan maken op de wettelijke garantie of op een overeenkomst die van toepassing is in de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft en waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van de wet.

Indien één van de clausules of bepalingen van de AV ongeldig of onwettig worden verklaard door een definitieve gerechtelijke beslissing, zal deze ongeldigheid of onwettigheid geenszins afbreuk doen aan de andere clausules en bepalingen, die van toepassing zullen blijven.

Het feit dat BABOLAT op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de clausules van de AV, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om er op een later tijdstip gebruik van te maken.

In geval van een geschil met betrekking tot de AV of de daaruit voortvloeiende bestellingen, kan het geschil worden voorgelegd aan een bemiddelaar. Het staat BABOLAT en de gebruiker echter vrij om een beroep op de bemiddeling van de consument te aanvaarden of te weigeren.

In Frankrijk zal, indien er een bemiddeling plaatsvindt, een door de FEVAD ingestelde bemiddelaar worden voorgesteld, zoals beschreven op onderstaand adres http://www.fevad.com/mediation.

De door de bemiddelaar voorgestelde oplossing is niet bindend voor BABOLAT en de gebruiker. Alvorens zijn toevlucht te nemen tot bemiddeling, moet de klant echter eerst een klacht indienen bij de klantendienst van het bedrijf BABOLAT op het volgende adres: Babolat VS SAS, E-commerce Customer Service, 33 Quai Paul Sédaillan, 69009 Lyon Frankrijk, of per e-mail op het volgende adres: help@babolat.com

Bij gebreke van een minnelijke schikking van het geschil kan BABOLAT of de gebruiker de zaak aanhangig maken bij de bevoegde rechtbanken.

Ook andere vormen van ADR zijn toegestaan.

BABOLAT is niet verplicht om deel te nemen aan andere procedures voor alternatieve geschillenbeslechting in een bemiddelingsorgaan voor consumenten en zal daarom niet deelnemen aan dergelijke procedures.

Bovendien moet de gebruiker ervan op de hoogte worden gesteld dat de Europese Commissie een platform biedt voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting via de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ overeenkomstig art. 14 (1) van de EU-verordening nr. 524/2013.BIJLAGE 1 - SJABLOON VOOR HET ANNULERINGSFORMULIER

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en te retourneren als u zich wilt terugtrekken uit de bestelling die is bevestigd en betaald)
Het verzoek moet per e-mail naar help@babolat.com of per post naar het volgende adres worden gestuurd: 33 Quai Paul Sédallian, 69009 LYON, France
Ik/Wij (1) stellen u hierbij op de hoogte (1) van mijn/onze (1) terugtrekking uit de overeenkomst voor de verkoop van de onderstaande goederen:
Besteld op (1)/ontvangen op (1)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt verzonden)
Datum
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Artikelen moeten worden teruggestuurd naar het onderstaande adres:
Service retour B2C Babolat VS, Centre des opérations Lyon Corbas, 1 avenue du 24 Aout 1944, 69960 Corbas, FRANKRIJKBIJLAGE 2 - UITTREKSELS UIT HET FRANSE BURGERLIJK WETBOEK EN HET FRANSE CONSUMENTENWETBOEK

FRANS BURGERLIJK WETBOEK

Artikel 1641

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken voor het verkochte artikel die deze ongeschikt maakt voor het beoogde gebruik, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de gebruiker deze niet zou hebben aangeschaft, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij van deze gebreken op de hoogte was geweest.Artikel 1642

De verkoper is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken waarvan de gebruiker zich heeft kunnen overtuigen.Artikel 1643

Het is aansprakelijk voor verborgen gebreken, ook al zou het daarvan niet op de hoogte zijn geweest, tenzij het in dat geval heeft bedongen dat het niet gebonden is aan enige garantie.


Artikel 1644

In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de gebruiker de keuze om het artikel te retourneren en de prijs te laten terugbetalen, of om het artikel te behouden en een deel van de prijs te laten terugbetalen.


Artikel 1645

Indien de verkoper de gebreken van het artikel kende, is hij, naast de terugbetaling van de prijs die hij voor het artikel heeft ontvangen, aansprakelijk voor alle schade ten opzichte van de gebruiker.


Artikel 1646

Indien de verkoper niet op de hoogte was van de gebreken van het artikel, is hij alleen verplicht de prijs te retourneren en de kosten van de verkoop aan de koper te vergoeden.


Artikel 1647

Indien het artikel dat gebreken vertoonde door de slechte kwaliteit ervan is vergaan, is de schade voor de verkoper, die jegens de gebruiker aansprakelijk is voor de terugbetaling van de prijs en de overige in de twee voorgaande artikelen genoemde vergoedingen.
De schade als gevolg van een toevallige gebeurtenis is echter voor rekening van de gebruiker.


Artikel 1648

De actie als gevolg van een onbetaalbaar gebrek moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.
In het in artikel 1642-1 bedoelde geval moet de vordering op straffe van uitsluiting worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper van de kennelijke gebreken of het gebrek aan overeenstemming kan worden bevrijd.


Artikel 2232

Vertraging van de aanvang, schorsing of onderbreking van de verjaringstermijn mag niet tot gevolg hebben dat de verjaringstermijn langer wordt dan 20 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het recht is ontstaan.
De eerste alinea is niet van toepassing in de gevallen bedoeld in de artikelen 2226, 2227, 2233 en 2236, artikel 2241, eerste alinea, en artikel 2244. Het is evenmin van toepassing op handelingen met betrekking tot de status van personen.

FRANSE CONSUMENTENWETBOEK

Artikel L 217-4

De verkoper levert de goederen in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het ogenblik van de levering aanwezig is.
Hij is ook aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze door het contract aan hem zijn toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.

Artikel L 217-5

Het eigendom is in overeenstemming met het contract:
1. - als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval:
- indien deze overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de gebruiker heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
- indien het de kwaliteiten heeft die een koper op grond van openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering, rechtmatig mag verwachten;
2. - of als het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn gedefinieerd of als het geschikt is voor een bijzonder gebruik dat door de gebruiker wordt gezocht, ter kennis van de verkoper is gebracht en door hem is aanvaard.

Artikel L 217-6

De verkoper is niet gebonden aan openbare verklaringen van de producent of zijn vertegenwoordiger indien vaststaat dat hij niet op de hoogte was en niet rechtmatig in staat was daarvan op de hoogte te zijn.

Artikel L217-7

Elk gebrek aan overeenstemming dat binnen vierentwintig maanden na de levering van de goederen aan het licht komt, wordt verondersteld te bestaan op het ogenblik van de levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
Voor verkochte gebruikte goederen is deze periode vastgesteld op zes maanden.
De verkoper kan dit vermoeden aanvechten indien het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of het aangevoerde gebrek aan overeenstemming.

Artikel L217-8

De gebruiker heeft het recht om te eisen dat de goederen in overeenstemming zijn met de overeenkomst. Hij mag de conformiteit echter niet betwisten op grond van een gebrek dat hij bij het sluiten van de overeenkomst kende of wel moest kennen. Hetzelfde geldt wanneer het gebrek zijn oorsprong vindt in de door hen geleverde materialen.

Artikel L217-9

Opgericht bij Ordonnantie nr. 2016-301 van 14 maart 2016 - art.
Bij gebrek aan conformiteit kiest de gebruiker voor reparatie of vervanging van de goederen.
De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de gebruiker handelen als deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere optie, rekening houdend met de waarde van de goederen of de betekenis van het gebrek. Hij is dan verplicht om door te gaan, tenzij dit onmogelijk is, volgens de methode die niet door de gebruiker is gekozen.

Artikel L217-10

Indien reparatie of vervanging van de goederen onmogelijk is, kan de gebruiker de goederen retourneren en de prijs laten terugbetalen of de goederen behouden en een deel van de prijs laten terugbetalen.
Dezelfde optie staat voor hem open:
1. - indien de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing in toepassing van artikel L. 217-9 niet binnen een maand na de klacht van de gebruiker kan worden uitgevoerd;
2. - of als deze oplossing niet zonder groot ongemak kan zijn voor deze laatste, rekening houdend met de aard van het onroerend goed en het gebruik dat hij zoekt.
De verkoop kan echter niet worden ontbonden als het gebrek aan overeenstemming gering is.

Article L217-11

De toepassing van de bepalingen van de artikelen L. 217-9 en L. 217-10 vindt plaats zonder kosten voor de gebruiker.
Dezelfde bepalingen vormen geen beletsel voor de toekenning van schadevergoeding.

Artikel L217-12

Elke actie als gevolg van een gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen.

Artikel L217-13

De bepalingen van dit artikel ontnemen de gebruiker niet het recht om de actie uit te voeren die voortvloeit uit de onbetaalbare gebreken van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek of enige andere actie van contractuele of buitencontractuele aard die door de wet wordt erkend.

Artikel L217-14

De beroepsprocedure kan door de eindverkoper worden ingesteld tegen de opeenvolgende verkopers of tussenpersonen en de producent van de materiële persoonlijke goederen, overeenkomstig de beginselen van het Burgerlijk Wetboek.

BIJLAGE 3- UITTREKSELS VAN DE SPAANSE CODES

SPAANS BURGERLIJK WETBOEK

Artikel 1484

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken voor het verkochte artikel die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik ervan, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de gebruiker het niet zou hebben aangeschaft, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij het had geweten, maar hij is niet verantwoordelijk voor de manifeste of zichtbare gebreken, noch voor de gebreken die dat niet zijn, als de koper een deskundige is die het, vanwege zijn vak of beroep, gemakkelijk had moeten kennen.

Artikel 1485

De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken, ook al zou hij er niet van op de hoogte zijn geweest, tenzij hij in dat geval heeft bedongen dat hij niet gebonden is aan enige garantie en deze verborgen gebreken buiten beschouwing laat.

Artikel 1486

In het geval van de twee voorgaande artikelen heeft de koper de keuze om het artikel te retourneren en de prijs te laten terugbetalen, of om het artikel te behouden en een deel van de prijs te laten terugbetalen, naar het oordeel van deskundigen.
Indien de verkoper de verborgen gebreken kende en deze niet aan de koper heeft onthuld, heeft deze dezelfde keuze en zal hij bovendien een schadevergoeding ontvangen indien hij voor de ontbinding van het contract kiest.

Artikel 1487

Indien het verkochte artikel door de verborgen gebreken verloren gaat, zal de verkoper die deze gebreken kent, het verlies lijden en de prijs en de kosten van de overeenkomst vergoeden, vermeerderd met een schadevergoeding. Indien de verkoper niet op de hoogte was van de gebreken van het artikel, is hij alleen verplicht de prijs te retourneren en de kosten van de verkoop aan de koper te vergoeden.

Artikel 1490

De vordering die voortvloeit uit de bepalingen van de vijf voorgaande artikelen moet door de koper binnen zes maanden na de levering van het verkochte worden ingesteld.

SPAANSE ALGEMENE WET VOOR DE BESCHERMING VAN CONSUMENTEN EN GEBRUIKERS

Article 114

De verkoper levert de goederen in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het ogenblik van de levering aanwezig is.

Artikel 116

Behoudens tegenbewijs is het artikel in overeenstemming met het contract zolang het voldoet aan alle onderstaande eisen, tenzij, door de omstandigheden van het geval, sommige ervan niet van toepassing zijn:
a) Indien het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de gebruiker heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
b) Als het geschikt is voor de toepassingen waarvoor de producten van hetzelfde type gewoonlijk bestemd zijn.
c) Indien het geschikt is voor een bijzonder gebruik dat door de gebruiker wordt gezocht, ter kennis van de verkoper wordt gebracht op het moment van de aankoop en door deze wordt aanvaard.
- indien het de kwaliteiten heeft die een koper, gelet op de aard van het product, gewettigd mag verwachten en, in voorkomend geval, door de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de specifieke kenmerken van het product, met name in de reclame of de etikettering; de verkoper is niet gebonden aan dergelijke publiekelijk gedane mededelingen indien hij aantoont dat hij niet op de hoogte was en redelijkerwijs niet kon worden geacht van de betrokken mededeling op de hoogte te zijn, dat deze mededeling is gecorrigeerd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of dat deze mededeling de beslissing om het product te kopen niet kon beïnvloeden.
2. Het gebrek aan overeenstemming als gevolg van een onjuiste installatie van het product wordt gelijkgesteld met het gebrek aan overeenstemming van het product wanneer de installatie is opgenomen in de verkoop- of leveringsovereenkomst die is geregeld in artikel 115.1 en is uitgevoerd door de verkoper of onder zijn verantwoordelijkheid, of door de gebruiker wanneer de onjuiste installatie het gevolg is van een fout in de installatiehandleiding.
(…)

Artikel 117

De uitoefening van de in deze titel voorziene acties zal onverenigbaar zijn met de uitoefening van de acties die voortvloeien uit de garantie op verborgen gebreken van de verkoop.
In ieder geval wordt de gebruiker niet het recht ontnomen op vergoeding van de schade die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming met de burgerlijke en handelswetgeving.

Artikel 119

Een optie voor de gebruiker wordt als onevenredig beschouwd als deze, in vergelijking met de andere, de verkoper kosten oplegt die niet redelijk zijn, rekening houdend met de waarde die het product zou hebben als er geen gebrek aan overeenstemming was, de relevantie van het gebrek aan overeenstemming en de vraag of de alternatieve vorm van sanering zonder grote ongemakken voor de consument en de gebruiker zou kunnen worden uitgevoerd.
Om te bepalen of de kosten onredelijk zijn, moeten de uitgaven voor de ene vorm van sanering ook aanzienlijk hoger zijn dan de uitgaven voor de andere vorm van sanering.
In geval van gebrek aan overeenstemming kiest de gebruiker tussen reparatie of vervanging van de goederen, tenzij een van deze opties objectief gezien onmogelijk of onevenredig is. Vanaf het moment dat de gebruiker de gekozen optie aan de verkoper meedeelt, moeten beide partijen zich daaraan houden. Deze beslissing van de gebruiker wordt begrepen onverminderd het bepaalde in het volgende artikel voor de gevallen waarin de reparatie of vervanging het product niet in overeenstemming brengt met het contract.
2. De keuze van de gebruiker wordt als onevenredig beschouwd als deze een kost met zich meebrengt die niet redelijk is, rekening houdend met de waarde van de goederen als er geen gebrek aan overeenstemming is, de relevantie van het gebrek aan overeenstemming en de vraag of de alternatieve optie zonder grote ongemakken voor de gebruiker kan worden uitgevoerd.
Om te bepalen of de kosten onredelijk zijn, moeten de uitgaven voor de ene optie ook aanzienlijk hoger zijn dan de uitgaven voor de andere optie.

Artikel 120

Reparatie en vervanging van de goederen moeten voldoen aan de volgende regels:
a) Zij vinden plaats zonder kosten voor de gebruiker. Deze gratificatie omvat de nodige uitgaven om het gebrek aan conformiteit van de goederen te corrigeren, in het bijzonder de verzendkosten, alsook de kosten in verband met arbeid en materialen.
b) Ze moeten worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en zonder grote ongemakken voor de gebruiker, rekening houdend met de aard van de goederen en het doel dat ze hebben voor de gebruiker.
(…)

Artikel 121

Indien reparatie of vervanging van de goederen onmogelijk is, of indien deze niet binnen een redelijke termijn of zonder grote ongemakken voor de gebruiker zijn uitgevoerd, kan de gebruiker de goederen retourneren en de prijs laten terugbetalen of de goederen houden en een deel van de prijs laten terugbetalen. De verkoop kan echter niet worden ontbonden als het gebrek aan overeenstemming gering is.

Artikel 123

1. De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich binnen twee jaar na levering voordoet. Bij tweedehands producten kunnen de verkoper en de consument en gebruiker een kortere termijn overeenkomen, die niet korter mag zijn dan een jaar na levering.
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt vermoed dat het gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert in de zes maanden na de levering van het product, of het nu nieuw of tweedehands is, al bestond toen het artikel werd geleverd, behalve wanneer dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of de aard van het gebrek aan overeenstemming.
(…)
4. Elke vordering tot naleving van de bepalingen van hoofdstuk II van deze titel verjaart na drie jaar vanaf de datum van levering van de goederen.
5. De gebruiker moet de verkoper binnen twee maanden na kennisname van het gebrek aan overeenstemming op de hoogte stellen. Het niet in acht nemen van deze termijn betekent niet het verlies van de rechten van de gebruiker, die echter wel verantwoordelijk is voor de schade die daadwerkelijk wordt veroorzaakt door de vertraging in de communicatie.
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt ervan uitgegaan dat de communicatie van de gebruiker binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden.

Artikel 124

Wanneer de gebruiker het onmogelijk vindt zich tot de verkoper te richten, of wanneer het aanspreken van de verkoper om het gebrek aan overeenstemming te claimen de gebruiker een buitensporige last oplegt, kan hij zich rechtstreeks tot de producent wenden om de vervanging of herstelling van het product te bekomen.
In het algemeen, en zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van de producent, zal de producent, voor de toepassing van deze titel, onder dezelfde voorwaarden als die welke voor de verkoper zijn vastgesteld, reageren op het gebrek aan overeenstemming wanneer hij verwijst naar de oorsprong, de identiteit of de geschiktheid van de producten, overeenkomstig de aard en het doel ervan en met de regels die deze reguleren.
Degene die de gebruiker heeft gecompenseerd, heeft een termijn van een jaar om de persoon die verantwoordelijk is voor het gebrek aan overeenstemming aan te klagen. Deze periode wordt berekend vanaf het moment dat de vergoeding aan de gebruiker is afgerond.

BIJLAGE 4 UITTREKSELS UIT DE BELGISCHE WETBOEKEN

(BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK)

Conformiteitsgarantie
Art. 1649bis, § 1. Definities.
Art. 1649ter. § 1. Voor de toepassing van artikel 1604, eerste alinea, worden door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoederen alleen geacht met de koopovereenkomst in overeenstemming te zijn wanneer zij aan de in de leden 2 tot en met 8 gestelde eisen voldoen.
§ 2. Om aan de verkoopovereenkomst te voldoen, moeten de consumptiegoederen voldoen aan de subjectieve conformiteitscriteria die in de verkoopovereenkomst zijn vastgelegd, d.w.z. ze moeten, indien van toepassing:
1° in overeenstemming zijn met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit en de functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken hebben zoals bepaald in de verkoopovereenkomst;
2° aangepast zijn aan het door de consument gewenste specifieke doel, dat de consument ten laatste bij het sluiten van de verkoopovereenkomst aan de verkoper ter kennis heeft gebracht en dat de verkoper heeft aanvaard;
3° geleverd worden met alle accessoires en alle instructies, inclusief installatie-instructies, zoals voorzien in de verkoopovereenkomst; en
4° worden voorzien van updates zoals voorzien in de verkoopovereenkomst.
§ 3. Consumptiegoederen moeten niet alleen voldoen aan alle subjectieve conformiteitscriteria die overeenkomstig lid 2 in de koopovereenkomst zijn vastgelegd, maar ook aan de volgende objectieve conformiteitscriteria:
1° geschikt zijn voor het doel waarvoor consumptiegoederen van hetzelfde type normaliter zouden worden gebruikt, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met de geldende bepalingen van de wetgeving van de Unie en de lidstaten en met bestaande technische normen of, bij ontstentenis van dergelijke technische normen, met specifieke gedragscodes die op de betrokken sector van toepassing zijn;
2° in voorkomend geval, de kwaliteit hebben van een monster of model dat de verkoper vóór het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking heeft gesteld, en overeenstemmen met de beschrijving van dat monster of model;
3° indien van toepassing, worden geleverd met de accessoires, inclusief verpakking en installatie- of andere instructies, die de consument redelijkerwijs mag verwachten te ontvangen; en
4° van de hoeveelheid zijn en de eigenschappen en andere kenmerken bezitten, met inbegrip van duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die normaal zijn voor consumptiegoederen van hetzelfde type en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van de consumptiegoederen en op eventuele publieke verklaringen van of namens de verkoper of andere personen in de contractuele keten, met inbegrip van de producent, met name in reclame of op etikettering.
§ 4. De verkoper is niet gebonden door de openbare verklaringen bedoeld in paragraaf 3, 4°, indien hij aantoont:
1° dat hij de betrokken verklaring niet kende en redelijkerwijs niet in staat was om ze te kennen;
2° dat de publieke verklaring op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst is gecorrigeerd door middel van dezelfde procedure of door middel van een procedure die vergelijkbaar is met die volgens welke de verklaring is opgesteld, of
3° dat de beslissing om het consumptiegoed te kopen niet beïnvloed kon zijn door de publieke verklaring.
§ 5. (…). §6. (…).
§ 7. Er is geen gebrek aan overeenstemming in de zin van lid 3 of lid 5, wanneer de consument bij het sluiten van de koopovereenkomst specifiek werd geïnformeerd over het feit dat een bepaalde eigenschap van de consumptiegoederen afweek van de objectieve criteria voor overeenstemming waarin die leden voorzien, en de consument die afwijking bij het sluiten van de koopovereenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.
§ 8. Elk defect als gevolg van een onjuiste installatie van de consumptiegoederen wordt beschouwd als een gebrek aan overeenstemming wanneer:
1° de installatie van de goederen deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst en door de verkoper of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd, of;
2° de installatie, die door de consument uitgevoerd had moeten worden, door de consument is uitgevoerd en de foutieve installatie te wijten is aan tekortkomingen in de installatiehandleiding die door de verkoper of, in het geval van goederen met digitale componenten, door de verkoper of de leverancier van de digitale inhoud of digitale dienst werd verstrekt.

Art. 1649quater. § 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de consumptiegoederen en dat zich manifesteert binnen twee jaar na levering.
(…)
De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen worden opgeschort gedurende de tijd die nodig is om de goederen te herstellen of te vervangen, of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument om tot een minnelijke schikking te komen.
In afwijking van de paragrafen 1 en 2 kunnen de verkoper en de consument voor tweedehandsgoederen een termijn overeenkomen van minder dan twee jaar, maar niet minder dan één jaar. De verkoper informeert de consument duidelijk en ondubbelzinnig over deze kortere periode. Indien dit niet het geval is, is de in lid 1 of 2 genoemde termijn van toepassing. De last om deze verplichting te bewijzen ligt bij de verkoper.

§ 2. De consument is verplicht om de verkoper op de hoogte te stellen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft opgemerkt. De verkoper en de consument kunnen een langere periode overeenkomen.
§ 3. De vordering van de consument verjaart één jaar na de datum waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft opgemerkt.
§ 4. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt een gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen twee jaar na de levering van de consumptiegoederen verondersteld te hebben bestaan op het tijdstip van levering, behalve wanneer dit vermoeden niet verenigbaar is met de aard van de consumptiegoederen of de aard van het gebrek aan overeenstemming, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de vraag of de consumptiegoederen nieuw of tweedehands zijn.
§ 5. De bepalingen van dit hoofdstuk met betrekking tot de garantie voor verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing na de periode van twee jaar bepaald in § 1.
Art. 1649quinquies. § 1. Naast schadevergoeding, voor zover van toepassing, heeft de consument het recht om van de verkoper die aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming overeenkomstig artikel 1649 quater, ofwel het herstel van de goederen of de vervanging ervan te eisen, onder de voorwaarden die in de paragrafen 2 en 3 worden uiteengezet, ofwel een evenredige vermindering van de prijs of ontbinding van de overeenkomst te eisen, onder de voorwaarden die in de paragrafen 5 tot 7 worden uiteengezet.
In voorkomend geval wordt echter rekening gehouden met een verergering van de schade als gevolg van het gebruik van de goederen door de consument na het tijdstip waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft opgemerkt of had moeten opmerken.
§ 2. De consument heeft in eerste instantie het recht om van de verkoper te eisen dat hij de consumptiegoederen herstelt of vervangt, in beide gevallen kosteloos, tenzij de gekozen genoegdoening onmogelijk is of voor de verkoper onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen in vergelijking met de andere genoegdoening, gelet op alle omstandigheden, waaronder met name:
1° de waarde van de consumptiegoederen in afwezigheid van een gebrek aan overeenstemming;
2° de omvang van het gebrek aan overeenstemming; en
3° de mogelijkheid om voor het andere middel te kiezen zonder grote ongemakken voor de consument.
§3. Alle reparaties of vervangingen worden uitgevoerd:
1° gratis,
2° binnen een redelijke termijn nadat de verkoper door de consument op de hoogte is gebracht van het gebrek aan overeenstemming, en
3° zonder grote ongemakken voor de consument, rekening houdend met de aard van de consumptiegoederen en het beoogde gebruik ervan.
In geval van reparatie of vervanging stelt de consument de consumptiegoederen ter beschikking van de verkoper. De verkoper neemt het artikel terug om het op eigen kosten te vervangen.
Wanneer voor een herstelling het goed moet worden verwijderd dat overeenkomstig zijn aard en bestemming werd geïnstalleerd voordat het gebrek aan overeenstemming optrad, of wanneer het goed moet worden vervangen, omvat de verplichting om het goed te herstellen of te vervangen de verwijdering van het niet-conforme goed en de installatie van het vervangende of herstelde goed, of de betaling van de verwijderings- en installatiekosten.
De consument is niet verplicht om te betalen voor het normale gebruik van de vervangen goederen gedurende de periode voorafgaand aan de vervanging.
§ 4. De verkoper kan weigeren de consumptiegoederen in overeenstemming te brengen overeenkomstig lid 2, indien herstelling of vervanging onmogelijk blijkt of indien dit voor hem onevenredig hoge kosten met zich zou brengen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, met inbegrip van met name de waarde die de consumptiegoederen zouden hebben gehad indien er geen gebrek aan overeenstemming was geweest of het belang van het gebrek aan overeenstemming.
§ 5. De consument heeft het recht om van de verkoper een evenredige vermindering van de prijs te eisen overeenkomstig lid 6, of om de koopovereenkomst te ontbinden overeenkomstig lid 7, in elk van de volgende gevallen:
1° de verkoper heeft de herstelling of vervanging niet uitgevoerd of, indien van toepassing, de herstelling of vervanging niet uitgevoerd in overeenstemming met lid 3, alinea's 2 en 3, of de verkoper heeft geweigerd de goederen in overeenstemming te brengen in overeenstemming met lid 4;
2° er ondanks de pogingen van de verkoper om de goederen conform te maken een gebrek aan conformiteit optreedt;
3° het gebrek aan conformiteit zo ernstig is dat het een onmiddellijke verlaging van de prijs of de onmiddellijke ontbinding van het verkoopcontract rechtvaardigt;
4° de verkoper heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt, dat de verkoper de goederen niet zal herstellen of vervangen om ze binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast voor de consument in overeenstemming te brengen.
In afwijking van lid 1 heeft de consument niet het recht om de koopovereenkomst te ontbinden als het gebrek aan overeenstemming gering is. Het is aan de verkoper om te bewijzen of het gebrek aan overeenstemming al dan niet gering is.
Art. 1649sexies. Wanneer de verkoper jegens de consument aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming, inclusief in het geval van het niet verstrekken van updates voor goederen die digitale elementen bevatten overeenkomstig artikel 1649ter, §5, dat toe te schrijven is aan een persoon die hoger staat in de keten van overeenkomsten die tot de verkoop heeft geleid, kan hij tegen die persoon een vordering instellen op grond van de contractuele aansprakelijkheid waaraan hij is onderworpen met betrekking tot de consumptiegoederen, zonder zich te kunnen beroepen op een contractueel beding dat tot gevolg heeft dat die aansprakelijkheid wordt beperkt of uitgesloten.
Art. 1649septies. § 1. Elke commerciële garantie is bindend voor de garant in overeenstemming met de voorwaarden die in de commerciële garantieverklaring of in de overeenkomstige advertentie ten tijde van of vóór het sluiten van het contract worden uiteengezet. Wanneer een producent de consument onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden een handelsgarantie van duurzaamheid voor een bepaald consumptiegoed gedurende een bepaalde periode biedt, is de producent voor de duur van de handelsgarantie jegens de consument rechtstreeks aansprakelijk voor de herstelling of vervanging van het consumptiegoed overeenkomstig artikel 1649quinquies, § 3. De producent mag de consument gunstigere voorwaarden aanbieden in de commerciële garantie van duurzaamheidsverklaring.
Indien de in de handelsgarantieverklaring opgenomen voorwaarden voor de consument minder gunstig zijn dan de in de bijbehorende reclame opgenomen voorwaarden, is de handelsgarantie bindend overeenkomstig de in de reclame voor de handelsgarantie opgenomen voorwaarden, tenzij de bijbehorende reclame vóór het sluiten van de overeenkomst op identieke of vergelijkbare wijze is aangepast als in de reclame.
§ 2. De commerciële garantieverklaring wordt uiterlijk op het moment van levering van de consumptiegoederen op een duurzame drager aan de consument verstrekt. De commerciële garantieverklaring moet in eenvoudige, begrijpelijke bewoordingen geschreven zijn en in een taal die de consument begrijpt. Het omvat de volgende elementen:
1° een duidelijke verklaring dat de consument wettelijk het recht heeft op kosteloze rechtsmiddelen tegen de verkoper in geval van gebrek aan overeenstemming van de consumptiegoederen, en dat de handelsgarantie geen invloed heeft op deze rechtsmiddelen;
2° de naam en het adres van de garant;
3° de procedure die de consument moet volgen om de uitvoering van de handelsgarantie te verkrijgen;
4° een beschrijving van de consumptiegoederen waarop de handelsgarantie van toepassing is; en
5° de voorwaarden van de handelsgarantie.

§ 3. Indien niet aan lid 2 wordt voldaan, is dit niet van invloed op het bindende karakter van de handelsgarantie voor de borg.
Art. 1649octies. Contractuele bedingen of overeenkomsten die zijn gesloten voordat het gebrek aan overeenstemming door de consument onder de aandacht van de verkoper is gebracht en die ten nadele van de consument de rechten die de consument op grond van deze paragraaf heeft, uitsluiten, daarvan afwijken of de gevolgen ervan wijzigen, zijn nietig. De verkoper en de consument kunnen echter contractuele voorwaarden overeenkomen die verder gaan dan de wettelijke bescherming.
Elk beding waarbij het recht van een staat buiten de Europese Unie van toepassing wordt verklaard op een overeenkomst die door deze paragraaf wordt geregeld, is nietig voor de aangelegenheden die door deze paragraaf worden geregeld wanneer, bij gebreke van een dergelijk beding, het recht van een lidstaat van de Europese Unie van toepassing zou zijn en dat recht de consument op dergelijke aangelegenheden een betere bescherming biedt.
Garanties voor verborgen gebreken

Art. 1641. De verkoper is gebonden aan de garantie op grond van verborgen gebreken van het verkochte goed, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er alleen een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij daarvan op de hoogte was geweest.

Art. 1642. De verkoper is niet gebonden aan zichtbare gebreken waarvan de koper zich heeft kunnen overtuigen.

Art. 1643. Hij is aansprakelijk voor verborgen gebreken, zelfs als hij er niet van op de hoogte zou zijn geweest, tenzij hij in dit geval heeft bedongen dat hij niet gebonden is aan enige garantie.

Art. 1644.In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze om het goed te retourneren en de prijs te laten terugbetalen, of om het goed te houden en een deel van de prijs te laten terugbetalen, te laten arbitreren door deskundigen.

Art. 1645. Indien de verkoper de gebreken van de goederen kende, is hij tegenover de koper aansprakelijk voor alle schade, naast de terugbetaling van de prijs die hij ervoor ontvangen

Art. 1646. Als de verkoper niet op de hoogte was van de gebreken van het goed, zal hij alleen verplicht zijn om de prijs te retourneren en de koper te vergoeden voor de kosten van de verkoop.

Art. 1647. Als het goed dat gebreken had, is vergaan als gevolg van de slechte kwaliteit ervan, is de schade voor de verkoper, die tegenover de koper aansprakelijk zal zijn voor de terugbetaling van de prijs, en voor de andere vergoedingen die in de twee voorgaande artikelen zijn uitgelegd. Maar het verlies dat toevallig optreedt, is voor rekening van de koper.

Art. 1648. De actie die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper binnen een korte termijn worden ingesteld, afhankelijk van de aard van de verborgen gebreken en het gebruik van de plaats waar de verkoop heeft plaatsgevonden.